2018. március 17., szombat

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből…

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből… PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2011. november 30. szerda, 23:41
a képviselő-testület november 24-i üléséről

Sebességkorlátozás a Vasút utcában – Teljesítménykövetelmény a köztisztviselőknek – Szigorodó belső ellenőrzés – Módosították a TDM társasági szerződését – Félmillióból oszthat karácsonyi csomagokat a CKÖ – Támogatás a helyi rendőrőrsnek – 9 millióval támogatják a műemlék kápolna felújítását – A Turay Ida Színház támogatása – Közlekedési koncepció a Tükörhegyre – Piac kialakításáról határoztak


Sebességkorlátozás a Vasút utcában

Rothauszky Györgyné az októberi testületi ülésre készített sürgősségi indítványában a Vasút utcában 30 km/h-s sebességkorlátozását bevezetését kérte. Az utca területe csak részben, az 1. és 9. számú ingatlanok között önkormányzati tulajdonú, ezért erre a forgalom szempontjából legkritikusabb szakaszra vonatkozik a korlátozás elrendelése. Az utca nem önkormányzati tulajdonú területeit illetően a polgármesteri hivatal a kérést és a határozatot továbbította a MÁV felé, a rendelet megalkotásáig visszajelzés nem érkezett.


2012. évi köztisztviselői teljesítmény követelmények

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vonatkozó paragrafusa értelmében a helyi önkormányzat esetében az egyéni teljesítménykövetelmények alapját képező célokról minden évben a képviselő-testület dönt. A képviselők által elfogadott szervezeti célkitűzések alapján a munkatársak egyéni teljesítménykövetelményeinek megállapítása a jegyző feladata.

Kailinger Ildikó jegyző célja az volt, hogy olyan szervezeti célkitűzésekre tegyen javaslatot, melyek megvalósítása esetén a munka hatékonysága és minősége érdemben tovább javulhat, valamint olyan célokat jelölt meg melyek a szervezet egésze, vagy nagy része számára értelmezhető és ez által az eredmény is jobb lehet. Az erőforrások szétaprózását kerülte, így nem kívánt túl sok célkitűzésre javaslatot tenni. Javaslata összeállítása során egyebek mellett figyelembe vette azokat a politikai, kormányzati és jogalkotói törekvéseket, amelyek alapján körvonalazható, hogy milyen változásokra lehet számítani a következő évben, valamint a jegyzővé történt kinevezése óta itt szerzett tapasztalataiból levonható következtetéseit is igyekezett felhasználni. A tíz pontból álló határozatsort a képviselők egyhangúan támogatták.


1. A hivatali szervezet racionalizálása, a működés hatékonyságának javítása, különös tekintettel a belső szabályozottság javítására; a szabályok fegyelmezettebb betartására; a hivatali innovációs tevékenység fejlesztésére; az adatvédelmi előírások érvényesítésére.

2. A kommunikáció javítása, különös tekintettel a lakosság tájékoztatására; az önkormányzati rendeletek közzétételére; a hivatalon belüli kommunikációra; a képviselők irányába történő információ-szolgáltatásra; az egységes hivatali arculat kialakítására illetve fejlesztésére (levélpapírok, iratminták, stb.)

3. A képviselő-testület működésének hatékonyabb támogatása, különös tekintettel az előterjesztések minőségének, szakszerűségének további javítására és azok határidőben történő elkészítésére; az érdekeltek hozott döntésekről történő tájékoztatására; a döntések végrehajtásának szervezésére.

4. A település közrendjének javítását célzó intézkedések megtétele, különös tekintettel az ingatlanok előtti közterület gondozására; az engedély nélküli szemétlerakások visszaszorítására; az engedély nélküli építkezések felderítésére; az önkormányzati területek illegális használatának megszüntetésére; a közrend és a köznyugalom védelmét szolgáló önkormányzati rendeletek fokozottabb betartására.

5.  Az önkormányzatot megillető helyi adóbevételek beszedése, az adózási morál javítását szolgáló intézkedések megtétele.

6. Az önkormányzati vagyon védelme, hatékonyabb, takarékosabb felhasználásának elősegítése, különös tekintettel a beruházási és felújítási/karbantartási tevékenység elrendelésére, végrehajtására és ellenőrzésére; a garanciális tevékenység javítására; a költségmegtakarítást eredményező lehetőségek feltérképezésére, a szükséges intézkedések megtételére.

7.  A belső ellenőrzés rendszerének, működésének javítása, az ellenőrzési tevékenység bővítése, a megállapítások hasznosulásának javítása.

8. Az önkormányzati rendszert, valamint a közigazgatási rendszert érintő tervezett változások helyi végrehajtásának előkészítése és szervezése, az intézkedéseket megalapozó és azokat segítő statisztikai adatok folyamatos gyűjtése, elemzése.

9. A hivatalban dolgozók informatikai felhasználói ismereteinek bővítése.

10. A bizottsági és testületi ülésekre készült előterjesztések időben történő feltöltése a honlapra.


Belső ellenőrzési terv 2012-re


A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a jegyzőnek komoly belső ellenőrzési feladata van. A korábbi években az ellenőrzés a BTT keretein belül történt meg, erre az évre 1,2 millió forintot tervezetek erre a feladatra. Kailinger Ildikó véleménye szerint egy olyan költségvetési főösszeggel és intézményhálózattal rendelkező város számára, mint Törökbálint, ez nem elegendő. Elképzelése szerint a település 1 millió forint körüli összegben továbbra is igénybe venné a kistérségi belső ellenőrzést, de emellett saját maga is gondoskodna további belső ellenőrzésekről. Az első negyedév során kerül majd sor a belső ellenőrzésre vonatkozó pályázat kiírására, de a belső ellenőrzési tervet el kell fogadni, ami később átütemezhető, módosítható. Csuka Attila kifogásolta, hogy a korábbi évek ellenőrzésének eredményeiről kevés információ jutott el a testülethez. Többen is emlékeztették, a kisebbségi önkormányzatok ellenőrzésére, így derült fény az egyik kisebbségi önkormányzat esetében a számlákkal való visszaélésre.  A jegyző hangsúlyozta, a zárszámadási előterjesztés kötelező része az ellenőrzésről szóló összefoglaló, az idei év eredményeiről mindenképpen tájékoztatást fog kapni a testület. (Egyébként a tavalyi zárszámadásban is olvasható az ellenőrzés eredménye.) Felhívta a figyelmet arra is, hogy fontos komolyan venni ezt a feladatot, sokkal jobb, ha az esetleges hibák ilyen módon kerülnek felszínre, mint ha azt egy külső ellenőrzés során tárják fel. A városok számvevőszéki vizsgálata is elindult, szinte biztosra vehető, hogy jövőre Törökbálint is sorra kerül.

A belső ellenőrzési terv nyolc pontban az alábbi ellenőrizendő folyamatokat és szervezeti egységeket sorolja fel:

1. Azonnali pénztárkészlet, és a szigorú számadású nyomtatványok ellenőrzése.

2. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai teljesítésigazolás rendjének és szabályozottságának szabályszerűségi ellenőrzése a polgármesteri hivatalban valamint a nem önállóan működő intézményeknél.

3. 2011. évi közbeszerzések valamint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések ellenőrzése

4. A gazdálkodással összefüggő szabályzatok ellenőrzése.

5. A közérdekű adatok elektronikus közzétételének helyi szabályozása és a végrehajtás vizsgálata.

6. Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások odaítélésnek gyakorlata és a támogatások szabályszerű felhasználása, elszámolása.

7. Az informatikai rendszerek működtetésével és üzemeltetésével/használatával összefüggő biztonsági szabályok betartása

8. Az ügyiratkezelés rendjének szabályozottsága és szabályszerűsége, különös tekintettel a kimenő iratok iktatására, az irattározási szabályok betartására, továbbá az elektronikusan érkezett iratok további kezelésének gyakorlata.

A képviselő-testület egyhangú igenekkel elfogadta a benyújtott javaslat szerint a belső ellenőrzés jövő évi hivatali és felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó munkatervet azzal, hogy a belső ellenőrzés tekintetében javasolja fenntartani az együttműködést a kistérséggel. Emellett azonban indokoltnak tartja – pályázat kiírásával – az ellenőrzések számának bővítését. 2012. I negyedév végéig pályázat nélkül kerül megbízásra egy belső ellenőr, akinek kiválasztásáról a polgármester és a jegyző dönt. A jegyzőt arra kérték, hogy 2012. I. negyedévében írjon ki pályázatot a belső ellenőrzési feladatok ellátására. A pályázat elbírálására a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságot hatalmazták fel.


Igent mondtak a társasági szerződés módosított változatára

Az októberi ülésen a képviselő-testület elfogadta az SCB Törökbálint Turisztikai Fejlesztő TDM Nonprofit Kft. társasági szerződését. Az akkor elfogadott társasági szerződést a kft. ügyvédje számos helyen pontosította és a bejegyzéshez szükséges adatokkal, előírásokkal egészítette ki, lényegi változás nem történt. A képviselő-testület a módosított társasági szerződést jóváhagyta, a döntéshozók egyúttal azt is kikötötték, hogy az önkormányzat által átengedett idegenforgalmi adót a cég kizárólag pályázati önrészként használhatja fel. A társasági szerződés új változata az önkormányzat honlapján a határozat mellékleteként olvasható.


Félmilliós támogatás a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak

A helyi CKÖ a karácsonyi élelmiszer csomagosztáshoz kért támogatást. Megválasztásuk óta második alkalommal rendeznek karácsonyi ünnepséget, ahol nem csak roma, hanem szociálisan hátrányos helyzetű családoknak osztanak élelmiszercsomagokat. Tavaly mintegy 80 családot ajándékoztak meg és 60 kisgyermek játékokat is kapott. A képviselő-testület 11 igen szavazattal támogatta a CKÖ kérelmét, 500 ezer forintot biztosítottak a rászoruló családok megsegítésére. Azt kérik, hogy az ajándékcsomagok összetétele a hivatal Szociális Irodája által természetbeni támogatásként adott karácsonyi csomagok tartalmával összhangban kerüljön megállapításra.


A Törökbálinti Rendőrőrs támogatási kérelme

A Budaörsi Rendőrkapitányság Törökbálinti Rendőrőrsének vezetője, Brecsok Zsolt kérelmet juttatott el az önkormányzathoz, melyben a haszonkölcsönbe kapott Opel Astra és Ford Ranger típusú gépjárművek javításával, üzemeltetésével és a kölcsönszerződés meghosszabbításával összefüggő kéréseit sorolta. Jelenleg mindkét autó üzemképtelen, utóbbi terepjáró a külterületeken végzett napi munkához lenne feltétlenül szükséges.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a haszonkölcsön szerződést mindkét autó esetében 2016. december 31-ig köti meg a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal. A terepjáró javítására legfeljebb 1 575 000 forintot, üzemeltetésére idén decemberre 50 000, 2012. évben pedig 720 000 forintot biztosítanak. Az Opel Astra javítási és fenntartási költségeinek támogatását elutasították.


Felújítják a „Mária segíts!” kápolnát

A helyi Római Katolikus Egyházközség az országos műemléki jegyzékben szereplő kápolna felújítását határozta el. Az épület nagyfokú megrongálása miatt a legszükségesebb munkálatok az egyházközség megbízása alapján több mint 6 millió forintértékben már megkezdődtek.  Ezen túl a restaurálási feladatokra a korábbi ajánlatot adó vállalkozótól kértek be ajánlatot, aki bruttó 18 100 000 forintban határozta meg a költségeket. Az egyházközség ezt az összeget már nem tudja teljes egészében vállalni, ezért Bohn István plébános 9 000 000 forint támogatást kért az önkormányzattól. A képviselők a jövő évi költségvetésből biztosítják a felújítási munkák befejezéséhez szükséges forrást. Felkérték a jegyzőt, hogy a felújítási munkák hivatalból történő felügyeletéről gondoskodjon, és a felújítást követően számoljon be a testületnek.


Szemiramisz kérelem

Az önkormányzat 2010. júniusában a Turay Ida Színház támogatására közszolgálati megállapodást kötött a Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft.-vel. 2010-ben és 2013-ban 1 500 000 forint, 2011-ben és 2012-ben 3 000 000 forint támogatást utal részükre az önkormányzat a szerződésben foglaltak lebonyolításáért. A kft. módosítási kérelme technikai jellegű, ahhoz, hogy a központi támogatást megkapják, egyetlen önkormányzathoz kell összegyűjteniük a támogatási összegeket, ezért a továbbiakban ezt a feladatot a Budapest III. kerületének önkormányzat látja el, vagyis ide kell utalni a támogatási összegeket. A megállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat, esetleges felbontása a pénzügyi iroda megbízott vezetője szerint nem egyszerű. Felülvizsgálatára költségvetés összeállításakor térhetnek vissza, megszüntetni csak közös megegyezéssel lehet, amennyiben a város tovább már nem tudja finanszírozni. A megállapodás módosítására 9 képviselő igennel szavazott, Csuka Attila és Fernengel András a tartózkodás gombot nyomta.


Közlekedési Koncepció a Tükörhegyre

Szőke Péter, a Tükörhegyi Közéleti Egyesület elnöke a város jelenlegi népessége 15 %-ának otthont adó településrész közlekedési koncepcióját juttatta el a képviselőtestülethez azzal, hogy alakítsák ki állásfoglalásukat.

Az általános megállapítások között az is szerepel, hogy a terület fejlesztése, fejlődése rohamtempóban történt, így az elhibázott területfejlesztési koncepciónak köszönhetően komoly infrastrukturális problémák keletkeztek egyebek mellett a járdák és a közterek hiánya miatt. Az egyesület fontos célkitűzése, hogy a Tükörhegy területe közlekedési szempontból rendezett legyen, az ott élők biztonságát egy élhetőbb környezetben szolgálja. A megfogalmazott cél eléréséhez szükséges feladatok sorában az autós közlekedés, az iskolabusz, valamint a közösségi közlekedéssel kapcsolatos elképzeléseket vázolta.

A képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Tükörhegyi Közéleti Egyesületnek, hogy a lakóterületükkel kapcsolatos álláspontját bemutatta. Felkérték a jegyzőt, hogy a koncepcióban rögzített problémákra adjon megoldási javaslatot, és azt terjessze a döntéshozók elé. Az egyesülettől azt kérték, hogy a koncepcióban foglaltak költségvonzatát is mutassa be.

A Tükörhegyi Közlekedési Koncepció  itt olvasható.


Kitáblázzák a közigazgatási határokat

Gyarmati Mihály előterjesztése alapján a képviselő-testület 8 igen szavazattal, Csuka Attila és Kiss István tartózkodásával 500 000 ezer forintot biztosított a város közigazgatási határainak kitáblázására. A képviselő szerint a város közigazgatási határai a közúti közlekedők számára nem érzékelhetőek. A településmarketing fejlesztés keretében történő táblázásnak azért van jelentősége, mert elemi érdek, hogy a potenciális fejlesztési területek megismerhetők legyenek. Különösen fontos azokon a helyeken, ahol a szomszéd települések saját külterület nélkül, közvetlen belterülettel csatlakoznak a városhatárhoz.


Piac, vagy közterületi árusítás?

Géczy Krisztián az októberi ülésen a polgármesteri hivatal szomszédságában lévő parkoló hasznosítására tett javaslatot. Elképzelése szerint a jelentős részben üresen álló területen a hétvégi időszakokban lehetőséget kellene adni a város környéken lakó és dolgozó kiskereskedőknek egy piac létrehozására. Megfelelő minőségű zöldséget, gyümölcsöt, valamint húsárut szerezhetnének be itt a törökbálintiak a kistermelőktől, és itt kaphatnának helyet azok az árusok is, akik jelenleg a CBA környékén árusítják terményeiket. Úgy véli, környezetünkben több településen is működnek ilyen jellegű piacok, a helyi lakosság is örülne az ilyen vásárlási lehetőségnek. A népszerű téma meglódította a képviselők fantáziáját: a lángosostól a kínai bugyi-árusig, a bolhapiacig, a helyi kereskedők kitelepüléséig, a piac üzemeltetőjének pályáztatásig számos ötlet felmerült. A képviselő-testület támogatta a piac létrehozására vonatkozó javaslatot, de azt kérte, a hivatal egyéb lehetséges helyszíneket is vizsgáljon, valamint az illetékesek a következő ülésre tegyenek javaslatot a piac kialakítására.

A rendelkezésre álló idő alatt a beruházásokért felelős alpolgármester, a VFKB elnöke, a jegyző és a beruházási tanácsnok elvégezte a szükséges vizsgálatokat és tájékozódott a környező települések ilyen irányú tapasztalatairól.

A piac engedélyeztetése nem egyszerű feladat, számos előírásnak meg kell felelni, így az egyszerűbb megoldás, a közterületi árusítás kialakítása mellett foglalt állást a testület. Ebben az esetben viszont kormányrendelet szabályozza az értékesíthető termékek sorát. A döntéshozók támogatták a közterületi árusítás feltételeinek megteremtésére vonatkozó javaslatot, helyszíneként a Kinizsi-köz területét jelölték ki. A rendelet-tervezet legrövidebb időn belüli elkészítésére a jegyzőt kérték fel.


 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (4)
4 2011. december 05. hétfő, 21:13
Vitya
Hogy a fidesz kikből áll az egy topikkal lejjebb kiderült.
3 2011. december 05. hétfő, 13:46
osztjónapot
Talám mégsem mindenki... A fülkeforradalmárok csak-csak összehozták a kétharmados ámokfutáshoz szükséges többséget.
2 2011. december 05. hétfő, 13:29
Mindenki tudta
Mindenki tudta, hogy a fidesz is csak aljas emberek gyülekezete
1 2011. december 05. hétfő, 11:07
osztjónapot
Ki az Azori-szigetekre, ki csak egy kis informális testületi ülésre...

A Fidesz frakcióvezetője hétfőn el akar beszélgetni azzal a 12 fideszes megyei közgyűlési elnökkel, akik november végén az Azori-szigetekre utaztak, hogy részt vegyenek az Európai Régiók Gyűlésén. Nem hiszem, hogy az Azori-szigeteken a magyar önkormányzati rendszer átalakításáról új ismereteket tudtak szerezni, mondta a hétvégén Lázár János.

A Blikk írt arról, hogy a fideszes politikusok annak ellenére utaztak el a Portugália autonóm körzetének számító, ám onnan 1500 kilométerre, az Atlanti-óceán közepén fekvő nyaralóhelyre, hogy az utazást, szállást, ellátást a meghívottaknak, azaz a súlyosan eladósodott megyéknek kellett fizetniük. A megyék mostanáig 187 milliárd forint adósságot halmoztak fel, amelyet néhány hete vállalt át az állam.

A Blikk szerint ott volt az Azori-szigeteken Becsó Zsolt, a Nógrád megyei közgyűlés elnöke. A megye olyan nehéz helyzetbe került, hogy májusban le kellett állítani az ösztöndíjfizetéseket. A 16 milliárd forintos adósságot felhalmozó Pest megyében, amelyet Szűcs Lajos elnök képviselt a távoli szigeten, tucatnyi iskolában kapcsolták ki most októberben a fűtést, mert a megyei önkormányzat nem tudta kifizetni a közüzemi számlákat.
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!