2018. március 17., szombat

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből… I.

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből… I. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. január 30. hétfő, 19:29
a képviselő-testület január 26-i üléséről

- Változik az Alsóerdősor utca forgalmi rendje
- Átalakítják az adóügyi dolgozókat érintő rendeletet
- A költségvetés I. olvasata  - Kártérítés a Tóparknak?


Március 1-jétől változik az Alsóerdősor utca forgalmi rendje

Az Alsóerdősor utca lakói már több alkalommal fordultak a polgármesteri hivatalhoz az utca szűk keresztmetszete miatti problémák miatt. A Munkácsy utca felől a TTC pálya irányába behajtó nehéz tehergépjárművek rendszeresen megrongálják a házak ereszcsatornáit, időnként a tetőket is és az autóforgalom komoly veszélyt jelent a gyalogosan közlekedőkre is.

Elek Sándor beruházásokért felelős alpolgármester és Fernengel András képviselő egy kérdőívet juttatott el az utca összes lakójához, amelyben részletesen leírták a változtatásokkal kapcsolatos előnyöket és hátrányokat. Az 50 kérdőívből a megadott határidőig csak 15 érkezett vissza.

A képviselő-testület 9 igen, 1 nem (Kiss István) szavazattal és 1 tartózkodással (Hajdu Ferenc) rendeletben szabályozta az utca forgalmi rendjét. A rendelet szerint március 1-től a Munkácsy utca és az Alsóerdősor utca 15. szám közötti szakasz egyirányú lesz, a Munkácsy utca felől ide már nem lehet behajtani, de az utca egyéb szakaszain sem lehet majd „megszokásból” autózni. A forgalmi rend változását jelző táblákat időben ki fogják helyezni. A rendelet teljes szövege az önkormányzat honlapján olvasható.


Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátók anyagi érdekeltsége

Az elkövetkezendő években az önkormányzatokat érintő gazdasági válság, a jogszabályi változások és az árfolyam ingadozások miatt egyre inkább felértékelődik a helyi adóbevételek szerepe. Kailinger Ildikó jegyző előterjesztése szerint 2011. harmadik negyedévében megkezdődött a helyi adóiroda szervezetének, működésének átalakítása az ésszerű, igazságos, költségtakarékos és hatékony helyi adózás rendszerének kialakítása érdekében. A helyi adókról szóló törvény bevezetése óta – mint a legtöbb önkormányzatnál – Törökbálinton is folyamatos az ilyen feladatkört ellátó köztisztviselők munkájának anyagi elismerése. A jegyző a polgármesterrel egyetértésben úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi rendszer nem szolgálja megfelelően a hátralékok behajtását és az adóelkerülés felkutatását, ezért kerül sor még az első félévben az érdekeltségi rendszer átalakítására. Az új rendszer majd az eredményesen dolgozókat javadalmazza. Az esetleges jogviták elkerülése érdekében a testület az önkormányzat ügykörébe tartozó adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló rendeletet 11 igen szavazattal hatályon kívül helyezte. A 10 igen szavazattal és Csuka Attila tartózkodásával elfogadott határozat szerint a testület kinyilvánította azon szándékát, miszerint a helyi adóztatási tevékenység hatékonyságának javítása érdekében a vonatkozó törvény által biztosított felhatalmazásával élni kíván és az adóügyi feladatokat ellátók érdekeltségi rendszerét a jövőben is működtetni kívánja.


Az idei költségvetés első olvasata

A képviselő-testület 9 igen, 2 nem (Csuka Attila és Rothauszky Györgyné) és 1 tartózkodással (Fernengel András) elfogadta a 2012-es év gazdálkodását meghatározó költségvetés első olvasatát. A korábbi éveknél jóval szerényebb büdzsé bevételi és kiadási oldalon is 4 milliárd 755 millió 838 ezer Ft-tal számol.

Helyi adók vonatkozásában 2 milliárd 323 millió Ft bevételt terveztek. Építményadóból összesen 734 millió Ft-ra számítanak, ebből 600 millió a vállalkozások, 134 millió Ft a magánszemélyek adóztatásából származik. Telekadóból 185 millió Ft bevételt terveztek, ebből 170 milliót a vállalkozásoktól, 15 milliót a magánszemélyektől várnak. Az idegenforgalmi adó tervezett összege 4 millió Ft. Az iparűzési adóra vonatkozó törvényi változás 2012. január 1-jén lépett életbe. A távközlési tevékenységet végző cégek iparűzési adójukat az ügyfelek számlázási címéhez tartozó önkormányzatok között osztják meg, ennek „köszönhetően” a város adóbevétele 2 milliárd Ft-tal csökken. Az idei évre a hivatal számításai szerint ebből az adónemből 1,4 milliárd Ft-ra számítanak, úgy, hogy 1,1 milliárd a tárgyévi, 300 millió, pedig a kintlévőségekből származó bevétel.

Az önkormányzat személyi jövedelemadó bevételét az állandó lakóhely szerint az adózók által 2010-re bevallott személyi jövedelemadó 8 %-a jelenti, vagyis a személyi jövedelemadó helyben maradó része 285 millió Ft.

A költségvetési törvény 4. melléklete szabályozza az önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mértékét. Ha a helyben maradó személyi jövedelemadó-bevétel és az iparűzési adóerő képesség magasabb, mint a törvényben meghatározott, az önkormányzattól a központi bevételt elvonják. Ezen a címen az elvonás mértéke 2012-ben 426,6 millió Ft.

Gépjárműadóból a rendelkezésre álló adatok alapján 170 milliós bevétellel számolnak.

A központi költségvetésből az önkormányzatot megillető normatív támogatás 635,7 millió Ft.

A bevételi oldalon jelentős tétel még az önkormányzat tulajdonában lévő Égett-völgyi terület egy részének értékesítéséből tervezett 300 millió Ft is.

A kiadások soraiban a személyi juttatások tervezésénél sem a hivatal, sem az intézmények engedélyezett létszámkeretének növekedésével nem számoltak. Az elfogadott SZJA törvény alapján a közalkalmazottak részére 5 ezer Ft /fő/hó adómentes étkezési utalványt terveztek, a köztisztviselők számára adható éves cafeteria keret 200 ezer Ft/ fő/ év összegben került tervezésre. A közalkalmazottak részére 20 ezer Ft/fő/ hó illetménypótlékkal, valamint a minőségi munkavégzésért járó 5 250 Ft / hó / fő kereset-kiegészítéssel számoltak.

A teljes intézményrendszer idei költségvetési főösszege a koncepcióban jóváhagyott 5 %-os csökkentéssel került betervezésre.

2012-re fejlesztésekre, felújításokra 210 millió Ft-ot terveztek. Ez az összeg nyújt fedezetet a tavalyról áthúzódó feladatokra, valamint a már jóváhagyott kötelezettségekre is.

A tartalékok között a koncepcióban elfogadottaknak megfelelően 20 milliós általános tartalékkeretet, 3 millió Ft polgármesteri és 3 millió Ft alpolgármesteri keretet terveztek.

Az adóbevételek növelését célzó intézkedésekre az érdekeltségi szabályzat alapján 14 millió Ft-ot terveztek az előző évről áthúzódó kifizetések miatt.

A 2012-es pénzmaradvány céljára tervezett tartalék 639 millió Ft, ebből fedezik az új iskola állagmegóvására fordított 222,5 millió Ft-ot, ami eddig még nem került kifizetésre.

A fejlesztési hitelek idei tőketörlesztési kötelezettsége 384 millió Ft, melyből az Euró hitelek esetében az árfolyamváltozás várhatóan 60 – 65 milliós többletkiadást jelent. A fejlesztési hitel visszafizetés kamatára 120 milliót terveztek.

A költségvetés sorainak felsorolása nem teljes, az érdeklődők a www.torokbalint.hu oldalon tájékozódhatnak. Az első olvasat a főszámok változatlanul hagyása mellett még átdolgozásra kerül.

A vita során Gyarmati Mihály egyebek mellett az autópálya le- és felhajtóág tervezési problémáit sorolta, melynek költségeit fele – fele arányban Érd és Törökbálint vállalta. Turai István polgármester szintén úgy vélte, valóban számos gondot okoz az egy és kétirányú forgalom kérdése. Mindenképpen dönteniük kell és csak rosszak közül választhatnak. Ha viszonylag rövid időn belül nem valósulhat meg az építés, az érdi Iparos utcai csatornázás következtében a Törökbálintra zúduló autóforgalom a jelenleginél is nagyobb káoszt fog okozni. Fernengel András úgy vélte, a kérdés olyan súlyú, aminek nem a költségvetés vitájában van a helye. Javaslatát elfogadva a polgármester február 1-jére rendkívüli ülést hívott össze, ahol részletesen tárgyalnak majd a nagy vihart kavaró témáról.

A költségvetési vitához kapcsolódóan Fernengel András jelezte, túlzónak tartja a Városőrség 7 milliós támogatását, mivel 2 milliós összeget költenek a szakmai vezetők díjazására Egyetlen civil szervezet esetében sem történik ilyesmi. Egy másik napirend kapcsán Csuka Attila szintén a szakmai vezetők bérezése ellen érvelt. A Városőrség vezetője Géczy Krisztián és a képviselő között kisebb szópárbajra került sor, Géczy képviselő az irányítás szakmaiságával magyarázta a díjazás szükségességét. Elek Sándor nem értett egyet a Városőrségnek szánt támogatás csökkentésével.

Csuka Attila a költségvetéssel kapcsolatban elmondta, a lakosság adóztatásával nem ért egyet. Folyamatosan kapja az észrevételeket, hogy 2006 – 2007 – 2008-ra visszamenőleg kivetették az adókat és ráadásul még a költségvetésbe is betervezték az így beszedni kívánt összegeket. Véleménye szerint ez nem fogja kiállni a próbát a lakosság részéről és nem is volt olyan szándék, hogy ezt az adót visszamenőleg behajtják, ő ugyanis így értelmezte a decemberben elfogadott 368/2011. számú határozatot.

Kailinger Ildikó jegyző felhívta a képviselő figyelmét: a határozat a telekadóra vonatkozott, építményadó esetében ilyen rendelkezés nem volt. Azzal, hogy a telekadó beszedésére nem került sor, több százmillió forint maradt az érintettek zsebében. Az építményadó ennél jóval kisebb tétel. Ahol szociális kérdés a befizetése, azt egyéni kérelem alapján kezelni tudják.

Csuka Attila válaszában arról beszélt, jogilag valóban az a helyzet, amit elmondott a jegyző de a testület szándéka nem ez volt. Nem érzi korrektnek az eljárást, hogy aki beadta a bevallást, attól 5 évre visszamenőleg beszedik, amikor a szándék nem ez volt. A felvetés azért is érdekes, mert a külterületeken, főleg Pistályban van gond, ahol nagyon sok az engedély nélküli építkezés. Akár morális kérdés lehet, hogy az engedély nélküli épületekre szabad-e még adómentességet is adni. Csuka Attila szerint belterületi ingatlanok tulajdonosai is kaptak több 100 ezer Ft-ról szóló felszólításokat. A volt alpolgármester igen gyakran hangoztatja, hogy az előző testületnek nem a lakosság megadóztatása volt a célja. Az adófizetésért általában senki nem lelkesedik, de a helyi adórendelet szerint teljesen egyértelmű, hogy a belterületen a lakások 200 m2, a garázsok 30 m2 fölötti része után évek óta építményadót kell fizetni. Hogy miért alakult így ez a történet, az illetékeseknek érdemes lenne elgondolkodni rajta.


Kártérítés a Tóparknak?

Mint olvasóink előtt bizonyára ismert, az AB 2011. december 31-i hatállyal megsemmisítette a Tópark törökbálinti területére vonatkozó szabályozási terveket. A polgármester január 13-án levelet kapott a WWIG Walker & Williams Group Vagyonkezelő ügyvezetőjétől. Berta Oleg Zsolt 700 millió Ft-os, de tovább pontosítandó kárigényt jelentett be a Tópark szabályozási tervének alkotmánybírósági hatályon kívül helyezése kapcsán. Turai István tájékoztatása szerint válaszlevél készül, amelyben bemutatják, hogy a rendelet határidőben való pontosítása nem kis mértékben azért hiúsult meg, mert a terület tulajdonosai minden szakmailag fontos tervezet-pontosítás elvégzésének ellenálltak. A tervnek a tulajdonosi igényekhez való rugalmas alkalmazkodása az ő üzleti szempontjaik alapján érthető, azonban a terv így a szakhatóságok és az állami főépítész szakmai vizsgálatán megbukik, a rendeletet pedig a testület nem tudja megalkotni. (Forrás: A polgármester naplójából)


 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (2)
2 2012. február 05. vasárnap, 23:17
Peet
Az Alsóerdősor utcai labdarúgó pálya - többször megállapított - túlterheltségét végre zseniális megoldással (ki feltételezett volna ilyet magasan kvalifikált önkormányzatunktól) sikerült választott képviselőinknek megoldania! Ha nem lehet felhajtani hozzá, ha nem lehet megközelíteni, akkor csak azon legelvetemültebbek maradnak szó szerint a pályán, akiket még ezen drákói szigor sem riaszt vissza attól, hogy holmi labdarúgással fecséreljék el szabadidejüket. Parkolni ugyanis legközelebb csak a széles transzparensen meghirdetett, 0-24 óráig nyitva tartó parkolóban lehetséges, ahova ugyan ezen Önkormányzat a mindig jogosan hiányolt piacot tervezi megszervezni.
A meghozott tiltás alapvető oka, hogy a szóban forgó utcaszakaszra behajtó nehézgépjárművek folyamatosan kárt tesznek az építményekben! Nosza kézenfekvő a megoldás: ki kell tiltani mindent!
Hogy ezen előrelátó, bölcs intézkedés meg fogja többszörözni az Alsóerdősor utca - tiltás alá nem eső - szakaszának gépjármű forgalmát, nyilván kérték az ott lakók!
1 2012. február 01. szerda, 11:32
csak úgy mondom
Uram irgalmazz! Mi jön még a testület felelős döntései hatására? Vagy vissza kell fizetni valamit?
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!