2018. március 17., szombat

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből… II.

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből… II. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. március 05. hétfő, 13:19
a képviselő-testület február 23-i üléséről

Vagyonrendelet – Központi víz- és csatornadíj – Civil Koncepció – Pénzügyi ellenőrzés az iskolákban – Több gyerek járhat a Bóbita óvodába – Kinevezések –  Új magánbölcsőde épülhet – Éjszakai BKV járatok – Magas áramszámla az új óvodában – Közbeszerzési orvosi ügyeletre – Üzletház a vasút és a tó között


Az önkormányzati vagyonrendeletet módosítanak

 

A nemzeti vagyonról szóló, 2012. január 1-jén hatályba lépett törvény előírásainak megfelelően a képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet módosításáról határozott. A rendelet felülvizsgálatáról és szükség szerinti átdolgozásáról a jegyző gondoskodik és a májusi ülésen kerül majd a döntéshozók elé. A rendelet mellékletét képező, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemek sorába – egyelőre egyetlen elemként – az Anna-hegyi pincerendszer került. A településen az 1960-as években kialakult pincerendszert korábban zöldség és gyümölcs tárolására, jelenleg gombatermesztésre használják. Ezek az ingatlanok a településre jellemző, a múlt emlékét őrző létesítmények, melyek megtartása és védelme indokolt.


Központi ármeghatározás

Az Országgyűlés 2011. december 30-án elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényt, amely több lépcsőben lép majd hatályba. A törvény tavaly év végével megszüntette a települési önkormányzatok víz- és csatornadíj megállapítására vonatkozó árhatósági jogkörét. Ezzel egyidejűleg felhatalmazást adott a szolgáltatásért felelős miniszternek, hogy a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés, valamint a tisztítás díját és azok alkalmazásának kezdő időpontját rendeletben állapítsa meg.  Ezekkel a rendelkezésekkel 2012-től az önkormányzatok gyakorlatilag elveszítették a díjak megállapítására vonatkozó hatáskörűket, így az árak központilag meghatározott hatósági árak lesznek. Az új rendelet-tervezetről – melyről az ÉTV Kft. véleményét is kikérik - a márciusi ülésen döntenek.


Nem lép hatályba

A képviselő-testület januári ülésén hosszas egyeztetés után megalkotta az Alsóerdősor utca egy szakaszának forgalmi rendjét szabályozó rendeletét. A kihirdetést követően kiderült, hogy a rendelet nem teljes mértékben tükrözi az eredeti jogalkotói szándékot, ezért úgy határoztak, hogy a rendeletet hatályon kívül helyezik. Az Alsóerdősor utca forgalomszabályozásáról szóló rendelet a város teljes forgalomszabályozására vonatkozó tervezetbe építik be, és március 29-én terjesztik a döntéshozók elé.


Civil Koncepció készül

Magyarország Alaptörvénye idén január 1-jén lépett hatályba. Ide tartozik az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló „Civiltörvény” is, amely a korábbi szabályozáshoz képest több eltérő, vagy új elemet tartalmaz. A törvényi rendelkezések szellemében a képviselő-testület Civil Koncepció megalkotásáról döntött. A koncepciót még az idei éve első felében beterjesztik, elkészítésére – a civil szervezetek bevonásával - a polgármester és az általános alpolgármestert kérték fel. A képviselők igen mondtak arra a javaslatra, amely szerint a meglévő humán erőforrások alkalmazásával a Polgármesteri Hivatalon belül kerüljön kialakításra egy civil referensi munkakör, azzal, hogy ez további költségekkel nem járhat. Helyi közügyként szabályozni kívánják a civil szervezetekkel való együttműködés rendjét, e szervezetek részvételét a településünket érintő döntések kimunkálásában, valamint a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóságának jegyében a civil szervezetek támogatásának rendjét is. A civil szervezetek támogatására a költségvetésben közel 18 millió Ft-ot különítettek el. Ebből 3 millió Ft-ot tartalékolnak az év közben esetleg beérkező többlet támogatási igények fedezetéül. A megmaradó 15 millió körüli összeg 80 %-ának elosztásáról átruházott hatáskörben a Humánpolitikai Bizottság, míg 20%-ban a testület hoz döntést. (A pályázati kiírásról március 1-i rendkívüli ülésén dönt a HPB.)


Átfogó pénzügyi ellenőrzés

A Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetése több olyan szakmai tanácskozáson és képzésen vett részt, amely az új köznevelési törvényből adódó, az általános iskolák átadásával kapcsolatos feladatokról szólt. Az ott elhangzottak alapján kiderült, hogy az állam részére 2013. januárban történő átadáshoz mellékelni kell az iskolák szakmai és pénzügyi ellenőrzéséről szóló dokumentációt is. A képviselő-testület a fenti információkra tekintettel úgy határozott, hogy a belső ellenőrzési tervet kiegészíti az iskolákra vonatkozó átfogó felügyeleti ellenőrzés elvégzésével. A Bálint Márton, a Zimándy iskola és a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola előző évi átfogó pénzügyi, gazdasági ellenőrzésével a Budaörs Kistérség Többcélú Társulást bízták meg. A vizsgálat határideje 2012. október vége, az ellenőrzésre 500 ezer Ft-ot biztosítottak az idei költségvetésben.


Létszámtúllépést engedélyeztek

A város önkormányzata a költségvetési bevételek drasztikus csökkenése miatt új óvodai csoport létrehozását nem tervezi, így csak az iskolába menők helyével tudnak gazdálkodni. 2011. szeptemberétől a népesség-nyilvántartás adatai alapján 22 fő óvodáskorú gyerekkel növekedett az érintett korosztály létszáma. A demográfiai hullám kezelése évek óta gondot okoz a fenntartónak. Év közben a legtöbb jelentkező a Bóbita Óvodába adja be felvételi kérelmét, ezért a képviselő-testület oktatásszervezési okokra hivatkozva a jelenlegi 120 %-os feltöltöttség 10 %-os túllépését engedélyezte, így ebbe az óvodába 330 gyerek vehető fel.


Vezetői kinevezések

Az önkormányzat fenntartásában működő Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Bóbita, a Walla és a Nyitnikék óvoda magasabb vezetőinek megbízása július 31-én lejár, ezért a testület december 15-i ülésén pályázatot hirdettek az álláshelyekre. Az álláshelyekért túl nagy tolongás nem volt, határidőre egy-egy pályázat érkezett a jelenlegi vezetőktől. A pályázatbontó bizottság megállapította, hogy mindegyik benyújtott pályázat megfelel a kiírásban megfogalmazott törvényi és fenntartói követelményeknek és az intézményi fórumok is egyhangúan támogatták a régi – új vezetőket. A képviselő-testület minden tagja igennel szavazott Palkóné Szabó Gabriella igazgatói, Pénzes Józsefné, Szikora Ildikó és Horváthné Hamza Edit óvodavezetői kinevezésére. Megbízásuk időtartama 5 tanévre, 2017. július 31-ig szól.


Babagyűjteményt ajándékoznak a városnak

Hagyatékból származó, több száz babából álló gyűjteményt ajándékozott egy törökbálinti család a városnak, amennyiben gondoskodnak megfelelő elhelyezéséről és kiállításáról. Palkóné Szabó Gabriella előterjesztésében arról írt,  a gyűjtemény attól is különleges, hogy az elmúlt hatvan év kereskedelemben kapható babáit reprezentálja és számos ország népviseletét is bemutatja. Az országban ilyen jellegű kiállítás nincs, ez a kiállítás túlmutathat a helyiek érdeklődésén, akár idegenforgalmi tényező is lehet.

A falumúzeum jelenlegi épületének bérleti szerződése 2015-ben lejár, eddig az időpontig gondoskodni kell a gyűjtemény megfontolt és szakszerű elhelyezéséről. A képviselő asszony javaslata szerint az erősen leromlott állapotú, jelenleg használaton kívüli önkormányzati tulajdonú Munkácsy utca 72. szám alatti épület felújítás után alkalmas lehet a jelenlegi helytörténeti gyűjtemény és a babamúzeum anyagának méltó elhelyezésére.

A képviselő-testület egyhangú igen szavazatokkal elfogadta a felkínált babagyűjteményt és megköszönte az ajándékozók nagylelkűségét. Felkérték a polgármestert, hogy a hagyaték átvételével kapcsolatos jogi lépéseket tegye meg és gondoskodjon az átvett babák biztonságos megőrzéséről, mielőbbi kiállításáról. Elvben egyetértettek azzal is, hogy a jövőben a javasolt helyszínen kerüljön elhelyezésre a helytörténeti gyűjtemény anyaga és az ajándékba kapott babagyűjtemény. A hivatal fel fogja mérni a funkcióváltáshoz szükséges építészeti – szakmai, néprajzi és muzeális igényeknek megfelelő felújítás költségeit. Utóbbi igényeknek való megfelelés érdekében a tervezés megkezdése előtt szakértők felkérése szükséges. A néprajzi szakértő esetében fontos, hogy ismerje a magyarországi németek hagyományait.


Kétcsoportos magánbölcsőde épülhet

A Péliföld Örökzöld Egyesület a Hegyalja úthoz csatlakozó önkormányzati tulajdonú területek felhasználásával – európai uniós pályázat keretében - 2 csoportos magánbölcsődét szeretne építeni. A 14 éve idősek gondozásával foglalkozó egyesület az önkormányzattal együttműködve tervezi a bölcsőde működését.

A képviselő-testület a pályázatnyerés esetén az egyesület kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy saját költségükön, önkormányzati területen két csoport ellátásához szükséges bölcsődét valósítsanak meg. A ráépítéshez engedélyezik a négy önkormányzati tulajdonú terület felhasználását azzal, hogy a pályázat megnyerése esetén, még az építési engedélyezési eljárást megelőzően a kérelmező költségére az építkezéshez szükséges teendőket el kell végezni. Az önkormányzat arról is tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a ráépítéshez választott terület korábban a település hulladék-lerakóhelye volt, ahol a felhalmozott hulladék rekultiváció keretében eltakarásra került. A pályázatnyerést követően az önkormányzat a kérelmezővel szerződést köt, melyben a ráépítés, illetve az átengedett közfeladat-átvállalás feltételei kerülnek rögzítésre, a tervezetet a testületnek is be kell mutatni. A határozatban is felhívták a kérelmező figyelmét arra, hogy az intézményben a közfeladat-átvállalási szerződés alapján a ráépítéssel felhasznált telkek értékével arányos férőhelyszámot kell biztosítaniuk az önkormányzat számára.


Változik az éjszakai járatok menetrendje

Március elejétől átalakul a BKV éjszakai járatainak menetrendje, az un. szolgálati járatokat is használhatja az utazóközönség. A járat útvonala nem változik, az éjszakai járat azonban Budapestről nem az autópályán, hanem Budaörs területén közlekedve érkezik Törökbálintra. Az eddigi 24 perces menetidő így 33 percre növekszik. A buszok 3 indulással járnak. A járatbővítés az önkormányzat részéről külön anyagi hozzájárulást nem igényel. A képviselő-testület jóváhagyta a módosításra vonatkozó javaslatot, de fenntartja a jogot, hogy az üzemeltetési tapasztalatok birtokában 3 hónap múlva felülvizsgálja a kérdést.


Kiemelkedően magas az áramszámla az új Bóbita óvodában

A 2010-ben használatba vett Bóbita Óvoda tervezésére kiírt pályázat értékelése során jelentős szempont volt a zöld technológia alkalmazása. Ekkor túl sok tapasztalat még nem volt a föld hőszivattyús fűtési rendszerek üzemeltetésével kapcsolatban. Időközben kiderült, gázfelhasználása ugyan nincs az épületnek, de az elektromos energia költsége kiemelkedően magas. Az előterjesztő szerint a beruházás befejezése után az ELMŰ-ÉMÁSZ kimondottan geotermikus fűtési rendszerekre árengedményt, un GEO tarifát alkalmaz, ez megtakarítást eredményezne. Ugyanakkor közel 10 milliós újabb kiadással és átalakítással is számolni kellene. Az eddig sem problémamentes tervezés és kivitelezés okán az érintettek már bíróságon keresik az igazukat. A VFKB elnöke szerint a kialakult helyzet egy súlyos tervezői, kivitelezői és műszaki ellenőri, beruházási hiba, ha valóban így van, annak újabb kárigény, perkiegészítés és felelősségre vonás legyen a következménye.  A képviselők egyhangú szavazatokkal igent mondtak arra a javaslatra miszerint felkérik a jegyzőt, mutassa be az óvoda Árpád utcai épületének geotermikus fűtéséhez kiegészítő napelemes rendszer telepítésének költségeit, amortizációs költségeit és az üzemeltetésre gyakorolt hatását. Arra is a jegyzőt kérték fel, hogy vizsgálja ki az Árpád utcai épület geotermikus fűtéséhez kapcsolódó kedvezményes tarifájú villamos energia használat elmaradásának okait. Vizsgálja azt is, hogy a tervezői, kivitelezői, műszaki ellenőri beruházói felelősség fennáll-e.  Ha a fennálló felelősség megállapítható, úgy a folyamatban lévő pernél kiegészítő kárigényt kell bejelenteni, illetve más érintettek felé a felelősségre vonást, ahol lehet, pedig kártérítést kell kezdeményezni.


Közbeszerzési eljárás orvosi ügyeletre

2007-ben nyílt közbeszerzési eljárás keretében 5 évre az EUROP-MED és a PRO-MED Kft.-vel kötött feladat átadás – átvételi szerződést az önkormányzat a gyermek és felnőtt orvosi ügyelet és a sürgősségi önkormányzati alapfeladatok ellátására. A szerződés július 1-jén jár le, ezért az önkormányzatnak ismét közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A képviselők „Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó gyermek és felnőtt orvosi ügyeleti és sürgősségi önkormányzati alapfeladatok ellátása” tárgyú, a szolgáltatásokra vonatkozó közösségi eljárási rendnek megfelelő nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségeire bruttó 1 millió Ft összegű fedezetet biztosítottak. A közbeszerzéssel kapcsolatos intézkedések megtételére a polgármestert kérték fel.


Új Kapu Üzletház?

Ha a „pláza-stop” törvény rendelkezései alól felmentést kap a T-DC Ingatlanberuházó Kft. a körforgalom környékén a tavaly kivágott fák és bokrok helyett üzletház fogadhatja az arra járókat. A beruházó a vasútvonal és a tó közötti területen első ütemben 4 ezer m2-es  kereskedelmi és szolgáltatóház funkciójú épületben élelmiszerüzlet, cipőbolt, divatáru-kereskedés vegyes iparcikk üzlet és gyógyszertár elhelyezését tervezi.  A projektet a későbbiekben – a további bérlői igények alapján – még egy ütemmel szeretnék bővíteni. A hányatott sorsú területet az előző tulajdonos már rendezni szerette volna, a patak új mederbe helyezésére tervet is készítetett, a terv jogerős vízjogi engedéllyel rendelkezik, a telket a környező utak szintjéig fel fogják tölteni.  A beruházó a kérelmet még a Tópark területére vonatkozó szabályozási tervek alkotmánybírósági megsemmisítése előtt adta be, ezért azt az építéshatóságnak az akkori állapot szerint kell elbírálnia. Az önkormányzat elvi támogatása most a T-DC Ingatlanberuházó Kft-nek a 2012. januárjában hatályba lépett törvény rendelkezései alóli felmentésre irányuló kérelem beadásához szükséges.

A képviselő-testület 10 igen, 1 nem (Kiss István) szavazattal és 1 tartózkodással (Albert Gábor) támogatta a T-DC Ingatlanberuházó Kft. által előterjesztett, a Törökbálint 3305/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett „Törökbálint Új kapu Üzletház” összesen 8 ezer m2 alapterületen, két ütemben történő megvalósítását. Az indokolás szerint - egyebek mellett - a kereskedelmi létesítmény a terület rendezetlenségét számolja fel a város északnyugati bejáratánál.

A tervezett üzletház 2013. év végére épülhet meg. A beruházó szerint a létesítmény attól lesz életképes, hogy az alapterület mértéke piacképes. Az építészeti kérdésekről tárgyalni fognak, amit meg szeretnének valósítani, az külső megjelenésében mindenképpen megfelelő arculatot ad majd a város egyik kapujának.


 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (30)
30 2012. március 09. péntek, 20:33
Azért a víz az úr
Áldemokratikus "Barátaim"!

Ebben az országban nem csak Ti vagytok, akik habzó szájjal kerestek felelőst a rossz sorsotokért másokban, dicsőititek a gazdasági romlásba döntő kormányt, hanem mi is, akik reggeltől estig húzzuk az igát, csendben aggódunk, kíváncsiak vagyunk a Ti gondolatotokra, érvelésetekre és de nem vagyunk kíváncsiak a sárdobálásotokra, csak ámulunk a korlátolt agresszivitáson.

Mi nem megyünk utcára, nem verünk be kirakatokat, nem törünk össze 20 éves Fiat-ot az utcán, nem dobjuk utcakővel a rendőrt, nem tüntettünk Gyurcsány mellett, de nem tüntetünk Orbán mellett sem.

Csakhogy eljő még az idő, amikor ez a csendes többség - mert eléritek - egyszer csak azt mondja: eddig, s ne tovább. Még tűr a nép.

Mert mi vagyunk a víz, s Ti vagytok a gálya.
29 2012. március 08. csütörtök, 19:24
Húzzatok el!
Meg ezért is!

"Magyarni például annyit tesz majd: magamat jól leszopni." Esterházy (az y-t meghagyta mer az menő)
28 2012. március 08. csütörtök, 17:49
Ostobi! Nem kelletek már senkinek
Többek között ezért is!

"A magyar genetikusan alattvaló. (...) A magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire."
Kertész Ákos
27 2012. március 08. csütörtök, 13:08
ez van
Jól érted! Sok-sok évvel ezelőtt rekultiválták - mondják, letakarták földdel. Majd a szakhatóságok eldöntik, hogy lehet-e, vagy sem. A kérelmezőkkel mindenesetre korrekt módon közölték a kiszemelt terület állapotát.
26 2012. március 08. csütörtök, 12:34
Jaj!
Hulladéklerakóra bölcsődét? Jól értettem, amit írtak?
25 2012. március 08. csütörtök, 12:30
Minek nevezzelek?
Különben lejárt lemez már a "kettős mérce", meg a zsidózást "pótló" szitokszóként a "liberális bolsi". Hibást kell találni, mert a végén még talán tükörbe kellen nézniük. Az emberek viszont nem annyira sötétek, hogy mindent elhiggyenek, lehet itt szimpátia-tüntetés ezer is, ha kevesebb jut a számlákra, a konyhára, előbb-utóbb meglesz mindenkinek a saját véleménye erről az "idill"-ről.
24 2012. március 08. csütörtök, 12:17
Minek nevezzelek?
23. kommentezőnek

A stílus mag az ember. Ha Te ezt kioktatásnak veszed, a Te bajod. A demokrácia színes világ, ami a durvaságon kívül sok stílust és véleményt kibír. Bizonyára ezért is nyilatkozta Vona Gábor, hogy a Jobbik nem demokratikus párt. Talán Te is odatartozol?

Én személy szerint nem vettem el senkitől semmit, mert engem így neveltek. De legyen szemed ahhoz is, hogy immáron lassan két éve mi folyik ebben az országban. Mindent a magánemberekre terhelnek. Ha bevezetik a vezetékes szolgáltatók különadóját, szerinted ők nem Veled és velem fogják majd a szolgáltatási díjukban megfizettetni? Gondolod, ezt "pártunk és kormányunk" nem tudja? Akkor most ki vesz ki kinek a zsbéből? Ezt Te minek neveznéd?

Ezt a másik ember véleménye miatti személyeskedéseddel nem tudod megoldani. Vagy úgy könnyebb a lelkednek?

Ne nézz mindenkit ostobának.
23 2012. március 08. csütörtök, 11:44
Törődj bele, hogy nem kellesz!
Os tobinak!

A név jel.

Én - meg az ország nagy része - nem kértem, hogy Hocbaum védjen meg. A magyarországi liberális politikusok elvesztették a társadalom támogatását. Ezt illene valahogy feldolgozniuk. Azt állítani, hogy ők a magyar társadalom nevében beszélnek szimpla hazugság. Ők csak a saját érdekeik miatt beszélnek.

Légy szíves te ne oktass ki senkit, főleg ne minősíts senkit, mert erre kevés jogod van. Inkább adjátok vissza a nyolc év alatt elsíbolt ezer milliárdokat és akkor tettetek valamit az országért.
22 2012. március 08. csütörtök, 09:49
Bölcsődének álcázott bölcsőde
VFKB jkv:

1. a Péliföldi Örökzöld Egyesület (2533 Baját, Péliföld 1.) kérelmére – pályázatnyerés esetén
– hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület a saját költségére – önkormányzati tulajdonú területen
– kettő csoport ellátására szükséges bölcsőde ráépítést valósítson meg.
2. A ráépítéshez engedélyezi az önkormányzati tulajdonú 6402, 6403, 6404 és 6405 hrsz-ú
területek felhasználását azzal, hogy pályázatnyerés esetén – (az építési engedélyezést
megelőzően) a kérelmező költségére el kell végezni:
- az ingatlanok művelési ágból való kivonását, művelési ág változtatás Földhivatali
átvezettetését,
- a telkek összevonását,
- az építés engedélyezéséhez szükséges tervek elkészítését, a szükséges engedélyek beszerzését
stb.
3. Az önkormányzat tájékoztatja kérelmezőt arról, hogy a ráépítéshez választott terület a
korábbiakban a település szeméttelepe – hulladék lerakóhelye – volt, ahol a felhalmozott
hulladék (rekultiváció keretében) eltakarásra került.
4. A pályázatnyerést követően az Önkormányzat a kérelmezővel szerződést köt, amelyben a
ráépítés, illetve az átengedett közfeladat átvállalás feltételei kerülnek rögzítésre. Ehhez a
szerződés tervezetét jóváhagyásra a Képviselő-testület részére be kell mutatni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve a pályázatnyerést követően”
21 2012. március 08. csütörtök, 08:46
szerintem
"Bölcsődének álcázott"

Ez a bölcsőde valószínűleg egy másik és kisebb. Csak akkor épülhet meg, ha az egyesület eu-s pályázatot nyer. A régi szeméttelep és dögkút helyére álmodták.
20 2012. március 07. szerda, 20:01
OS TOBI
1.-es kommentnek: Te tök korlátolt vagy, már bocsáss meg. Senki nem "jelentgeti fel" Magyarországot. Ehelyett a Te ostobi érdekedben is a nemzetközi nyilvánosság elé visznek olyan ügyeket, amik megoldása idehaza, ebben a rezsimben jelenleg elképzelhetetlen.
19 2012. március 07. szerda, 19:56
Bölcsődének álcázott
Mi a francnak ez a "bölcsőde"? Ez lesz a depó felé tervezett bölcsődének álcázott, alá-mélygarázsozott irodaház, vagy tévednék? Már megint miben sántikáltok, Pistukám?
18 2012. március 07. szerda, 10:17
Koca
négy év alatt fel kell hizlalni a klientúrát, - persze csurran vissza a politikusoknak is - mert nem lehet tudni lesz e még négy év.
17 2012. március 06. kedd, 21:15
Egyik kutya másik eb
34 milliárdos óriáshitelt kapott a KÖZGÉP Rt. írja az atlatszo.hu

Bravó Fidesz. Az élet minden területén megszorítások, adóztatás, az üzemanyag 430 Ft/l eközben a baráti körök gátlástalanul viszik a pénzt.
Immár gyurcsányi mélységekbe süllyedtetek.
16 2012. március 06. kedd, 20:19
Feco-Fico mindegy
Ami szlovákokat illeti Fico 40%-on áll és torony magasan nyerni a választást, pedig ugyanabból az alomból való. Olyan nagyon mégsem tanultak a szomszédok.
15 2012. március 06. kedd, 19:36
Polip
Repedezik a fal

Amikor egy lemondott államtitkár ír arról, hogy a kormány politikáját oligarchák és maffiakapcsolatok befolyásolják, az azért mégiscsak súlyosabbak tűnik, mint amikor mi írjuk ki ugyanezt Facebook-státusznak. Az, hogy a Jobbik és az LMP lassan már egyetlen felszólalásából sem hagyja ki az gazdasági háttéremberek viselt dolgait, korábban nem volt megszokott tempó a parlamentben, néhány tudósításba pedig így akaratlanul is bekúszik a téma. Mostanra pedig már az új ellenzék is rájött, hogy nem érdemes minden patront Orbán Viktorra tartogatni, a nagy pártok és köreik közös mocskára is bőven lehet célozni – és ezek csak az elmúlt egy hét példái.

Persze parlamenti felszólalások, belvárosi konferenciák és környezetvédő honlapokon közzétett levelek jelentőségét önmagában kár lenne túlbecsülni. Mégis fontos fejlemény ez, mert ha lassan is, de repedezni kezd a fal a gondosan felépített virtuális világ körül.

Annak alapján, amit a gazdasági háttéremberek szerepéről sejteni lehet (merthogy éppen az a lényeg, hogy biztosat nem tudhatunk), a reális nagyjából az lenne, ha a bulvárlapok címlapján állandó oligarcharovat szerepelne közvetlenül a nap melle alatt, az utcákon rikkancsok hirdetnék, hogy „Megjelent a Heti Oligarcha! Botrányos borókabokor-beszerzés!”, és VV Oli nyerné a következő valóságshow-szériát. Bevett mindennapi fordulat lenne, hogy „nekem vannak oligarcha barátaim, és igenis van közöttük tisztességesek”, és a stadionokban ultrák skandálnák, hogy Chia-chia-oligarchia.
Mit csinált már megint az az oligarcha?

Nagyjából ekkora befolyásuk van ezeknek a gazdasági háttérembereknek az ország ügyeinek alakulására, ha hihetünk a konyhai összeesküvés-elméleteknek, amik a sajátos magyar viszonyoknak köszönhetően jóval közelebb állhatnak a valósághoz, mint a nyilvánosan elérhető információk.

Ehhez képest, mikor hallott valaki olyat legutóbb egy szakadt külvárosi kocsma pultjánál, hogy két szemét Gyurcsány és disznó Orbán között felhorkant volna valaki, hogy „ej, hát már megint mit csinált az a háttérember”.

Az oknyomozók persze igyekeznek tenni a dolgukat, itt-ott felfeslik néha a szövet, és elcsodálkozhatunk, hogy néha már lemondások vagy egyetlen cég által elnyert sok-sok közbeszerzés mögött felsejlik egy-egy háttérember. A gyurcsány-orbánozás diszkurzív terében ezek a történetek viszont úgy vesznek el, mint az ügynöktörvényre adott igen szavazat a Fidesz-frakcióban.
Nem tudjuk, kire szavazunk

Pedig igény, az lenne rá, mert ez a történet semmivel sem kevésbé érdekes, mint a kék tintával írt és az ország teljes lakossága által különösebb gond nélkül benyelt narratíva a két nagy politikai oldal harcáról, békemenetről és kommunistázásról, diktárorozásról és köztársaságpártiságról.

És akkor most legyintsen nyugodtan mindenki, hogy nem kellenek az összeesküvés-elméletek.

De ha azok, akkor miért nem találunk az interneten nemhogy egy megszólalást, de még képet is alig a legmeghatározóbbnak tartott háttéremberekről? Amíg ez így van, lényegében fogalmunk sincs, kire szavazunk a választásokon.

Persze még az is elképzelhető, hogy ez az egész kérdés csak egy lufi, és ezek a háttéremberek nem is olyan nagy számok. Ebben az esetben viszont pont az érintettek tesznek meg mindent a titkolózással azért, hogy egyrészt a legtöbb embernek fogalma se legyen róluk, másrészt viszont, akiknek igen, azoknak határozottan úgy tűnjön, hogy valami nagyon sötét dolog folyik a háttérben.
Szlovákia megelőzött

Egyébként nem is kell a Wall Streetig menni, elég átnézni a szomszédba. A szlovák politika történetének egyik legnagyobb botránya robbant ki januárban, amikor nyilvánosságra került dokumentumokból a napnál világosabban derült ki, hogy az ország vezető politikusai pártállástól függetlenül a Penta cégbirodalom befolyása alatt álltak. Pozsonyban az egész politikai elitet egységesen gyalázó tüntetések indultak el, az ügy a márciusi választásokon is döntő fontosságú lehet.

Mindezért leginkább csak irigyelhetjük a szlovákokat. Ők már ennyivel tisztábban látnak.
14 2012. március 06. kedd, 19:29
Hiszékeny
Valaki elhiszi, hogy Kóka fejéből pattant ki reggeli fogmosás közben, hogy osszák szét a kommunikációs cégek IPA-ját, egy frászt! A szájába adták, csak hogy a renitens Törökbálintba belerúghassanak, mert volt 31 Fideszes, aki nem szerette volna a Csenger klánt, hogy betelepüljenek, csőstől csapatostól a hivatalba. Menniük kellett, mert felemelték a szavukat. És persze jött a Csenger Klán. Ennyi...
13 2012. március 06. kedd, 14:33
Révész
Majd eldöntitek, srácok, hogy ki maradhat. )))
12 2012. március 06. kedd, 12:25
Húzzá el!!!
Révész! Ekkor hol voltál?

"El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen! Tessék! Lehet menni!” Gyurcsány Ferenc
11 2012. március 06. kedd, 11:43
pepe
"Van egy minimum!
Egyetértek veled! Ezek az emberek csak a saját pecsenyéjüket sütögetik. Az nekik a demokrácia amit Gyurcsányék csináltak?!!! Ül a villájában kedves Hocbaum és megmondja a népnek , hogy mi a jó?!Legalábbis magának mi lenne a jó! Nem érdekli magát és a magához hasonlókat, hogy mi lesz az országgal, egy a fontos, hogy Ön jól járjon.
10 2012. március 06. kedd, 11:16
Révésznek
"Van egy minimum..."

Kellene hogy legyen. Mondjuk egy osztrák-magyar kettős állampolgár, aki most éppen Magyarországon él, mert az üzleti érdekei úgy kívánják, ne köpködje az országot. Ne szólítsa fel az EU összes intézményét, hogy tegyen Hocbaum ízlésének megfelelő rendet Magyarországon, hogy zsarolja az amúgy is nehezen élő magyarokat - ez persze nem vonatkozik Hochbaumra, mert ő jól él - támogatások visszatartásával, megbélyegzéssel. Mindezt csak azért, mert a magyarok már nem kérnek a Hochbaum féle szélsőséges, magukat liberálisnak nevező politikai gyűlölködőkből.
9 2012. március 06. kedd, 10:37
Révész
Először is számomra szégyenletes, amikor bárkit az országból távozásra szólítanak fel, és a hozzá tartozó hangvétel. Ha sok dologban nem is értünk egyet, van egy minimum...
A törökbálinti adó ügyében pedig teljesen nyilvánvaló, hogy nem tudták, nekünk vagy bárkinek ez mit okoz. Csak amikor megtudták, az volt a majdnem egyöntetű véleményt, hogy országos viszonylatban mi még így is nagyon jelentős bevétellel rendelkezünk, legfeljebb így nem ütöttük meg a főnyereményt. Másoknál viszont nincs ilyen jelentős gazdasági hatás. Abban egyetértek, hogy előbb jó lenne megnézni, miről hoznak törvényt, és csak aztán megnyomni a gombot.
8 2012. március 06. kedd, 09:58
pepe
Révész, nézd vissza a jegyzőkönyveket, maga Csenger mondta, hogy nem tudták, hogy Törökbálint érdekelt a Telenor ügyben.Bokának - vagy annak aki ezt az egészet kitalálta, fogalma sem volt arról, hogy a telenor székház Törökbálinton van.Ez történik, ha egy
jogszabályt megváltoztatnak úgy, hogy nem végeznek hatástanulmányt a módosítási javaslat előtt. A nagyvárosok számára volt fontos , hogy az adó hozzájuk kerüljön. Nem érdekelt senkit, hogy mi lesz Törökbálinttal.LESZ@RTÁK!!!!!!!!!
7 2012. március 05. hétfő, 22:17
Black
http://www.almalap.hu/50/hochbaum.html

Hochbaum interjú Macintosh magazinban

Részlet:

"Más magyar cég is terjeszkedik ezekben az országokban?
Tudomásom szerint nem. Nekem ez azért egyszerûbb, mert én eleve több országban gondolkoztam. Ne felejtsd el, Bécsbôl kerültem Magyarországra, most is van egy bécsi cégünk, és kezdettôl nagy elônyünk volt, hogy vámszabad területhez jutottunk általa, apportba hozhattunk be dolgokat, vámmentesen adhattunk el az oktatási intézményeknek - a többieknek nem volt ilyen lehetôsége."
6 2012. március 05. hétfő, 21:59
Kérdés
Ha ennyire sz@r itt neked miért nem mész vissza Ausztriába?
5 2012. március 05. hétfő, 21:29
Húzzá el!!!
"Magyarországon, felszámolták a liberális demokráciát."

A "liberálist" lehet, hogy felszámolják, de a demokráciával semmi gond.

A liberálisok önmagukat számolták fel azzal, hogy a posztkommunistákkal együtt széthordták az országot. Hogy is mondta Medgyessi Péter? Az SZDSZ tele van korrupcióval.
4 2012. március 05. hétfő, 19:21
annyi
Hocbaum, talán ezt nem kellett volna! Gusztustalan, még jó,hogy nem a dolgozó magyar munkásosztály nevében " vitézkedik" az íróasztala mellől.
3 2012. március 05. hétfő, 18:51
Hű de ciki
"Az alulírottak részt vettek a közép- és kelet-európai kommunista rendszerek elleni demokratikus ellenzéki mozgalmakban"

Hocbaum? Hol? Ausztriában?
2 2012. március 05. hétfő, 18:44
ennyi
http://www.femina.hu/hirhatter/selmeczi_gabriella_kismama
1 2012. március 05. hétfő, 18:20
Hochbaum! Neked van bőr a képeden!
Kik is jelentgetik fel Magyarországot?
Pl.:

Hocbaum Pál a Törökbálinti Újság kiadó főszerkesztője, a helyi LMP alapítója is feljelentette Magyarországot! Miután részt vett a kommunizmus felszámolásában, most Tükörhegyi luxuslakásából könyörög segítségért "a szabadságjogok megőrzéséért vívott mindennapi harcukban."

A cikk elérhető itt:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:txKyApM7vaEJ:ca.dir.groups.yahoo.com/group/eszakamerikai_magyarok/message/736%3Fvar%3D1+hochbaum+p%C3%A1l&cd=38&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

"Appeal to the European Institutions - Felhívás az európai intézményekhez

Kedves Barátaink,

Az alulírottak részt vettek a közép- és kelet-európai kommunista rendszerek elleni demokratikus ellenzéki mozgalmakban. Azért harcoltunk, hogy nemzeteink csatlakozhassanak az európai demokráciák közösségéhez. Nem feledtük el, hogy hataloméhes kormányzatok képesek elrabolni az alapvető jogokat.

Ezúttal egyenesen az Európai Unió szeme láttára rombolják le a demokrácia garanciáit, holott ezt a szövetséget éppen annak a biztosítására hozták létre, hogy közös értékeink oszthatatlanok maradjanak.

Súlyos veszélybe került a szabadságban egyesült Európa célkitűzése. Megtörtént az, amit az Európai Unió hivatott megakadályozni, és amit sokan elképzelhetetlennek tartottak: az Unióhatárain belül, a 2004 óta tagállam Magyarországon, felszámolták a liberális demokráciát.

Mindössze húsz évvel a kommunizmus bukása után Magyarország egyébként demokratikusan megválasztott kormánya, visszaélve törvényhozási többségével, módszeresen leépíti a demokrácia fék- és ellensúlyrendszerét, eltörli az alkotmányos korlátokat, és a kormányzó párt uralma alá hajtja az összes hatalmi ágat, a független intézményeket és a sajtót.

Az Európai Parlamenthez, az Európai Bizottsághoz és az Európai Tanácshoz fordulunk, továbbá minden olyan európai kormányhoz és párthoz, amelyek számára fontos Európa igazi egysége. Erőteljes fellépésre kérjük Önöket annak érdekében, hogy a demokrácia Európáját ne téríthessék el céljától.

Tarthatatlan, hogy kötelező európai normák csak a gazdaság területén alkalmazhatók a tagállamokra. Védhetetlen, hogy csak a csatlakozás előtt álló országoknak szabunk mércét a demokratikus értékek betartására, de zavarodottan szemléljük csupán, ha egy tagországban nyíltan semmibe veszik ezeket az értékeket.

Számonkérhetővé kell tennünk a nehezen kivívott szabadságjogokat! Közös európai értékrendünk csak akkor valóságos, ha közös jogrend is védelmezi.

Kérjük az európai intézményeket, hogy kerüljék el a Magyarországon elkövetett hibát: ne áldozzák fel a közös értékek tiszteletben tartását pártpolitikai csatározások vagy a soros európai elnökség vélt presztízse kedvéért. A konzervatívok, szociáldemokraták, liberálisok, zöldek fogjanak össze -- ahogyan e felhívás aláírói tették -- s fejlesszenek ki távlatos védelmet Európa közös demokráciájának lerombolása ellen.

Ha valahol cenzúra van Európában, akkor mindenütt az van; az alkotmányos korlátok ledöntése minden más nemzetet túszul ejt; az alapjogok megtagadása egy országban minden európai polgárt megaláz. Ha akár egyetlen nemzet bizalma is megrendül az iránt, hogy Európa képes megvédeni a demokráciát, az a "demokrácia-deficit" újabb vádjához és végül Európa demokratikus küldetésének globális kétségbe vonásához vezet.

Felszólítjuk tehát Európa parlamenti képviselőit, biztosait, kormányait és pártjait, hogy állítsanak fel világos normarendszert a demokratikus értékek -- a pluralizmus, a szólásszabadság, az egyéni jogok, a hatalmi ágak elválasztása, az igazságszolgáltatás függetlensége -- tiszteletben tartására. Az európai intézményeknek képessé kell válniuk arra, hogy megnevezzék és megszégyenítsék a normák áthágóit, s így nemzeteink továbbra is az Unióhoz fordulhassanak iránymutatásért a szabadságjogok megőrzéséért vívott mindennapi harcukban."
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!