2018. március 17., szombat

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből…I.

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből…I. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. április 02. hétfő, 13:52
a képviselő-testület március 29-i üléséről

Módosult a közterület-felügyelők munkarendje - Változás a szociális gondoskodás helyi szabályaiban - Mezőőri járulék változás  - Környezetvédelmi Alap  - Gondozási díj a bölcsődében - Módosították az I.féléves munkatervet - Megszűnik az egységes pedagógiai szakszolgálat - A Szérűskert Bölcsőde és a Segítő Kéz Szolgálat összevonása


Változik a közterület-felügyelők munkarendje

A képviselő-testület egyhangú szavazatokkal elfogadta a polgármesteri hivatal működési rendjéről, a vezetői pótlékról és illetménykiegészítésről szóló 15/2006-os rendelet módosítását. Egyebek mellett ez a rendelet egységesen határozza meg a hivatali dolgozók munkarendjét is. Az elmúlt hónapok tapasztalatainak figyelembe vételével szükségessé vált, hogy a közterület-felügyelők munkarendjét az általánostól eltérően – az ellátandó feladatok jellegétől függően - határozzák meg. A közszolgálati tisztviselőkről szóló idén március 1-jén hatályba lépett törvény értelmében a képviselő-testület a heti munkaidő figyelembe vételével a napi munkaidő beosztását az általános munkarendtől eltérően is megállapíthatja. A vonatkozó törvény szerint a munkáltató a munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja. Ennek tartama az általános teljes napi munkaidő figyelembe vételével legfeljebb 4 hónap, vagy 16 hét lehet. A közterület-felügyelők munkaidejét munkaidőkeretben fogják meghatározni, ennek megállapítására esetenként az irodavezető javaslatára a jegyző jogosult.


Segítség a rászorulóknak

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokat szabályozó törvény módosításairól szóló, tavaly december végén elfogadott Kormányrendelet többek között a szociális igazgatási eljárás általános szabályait, a természetbeni és pénzbeni ellátások közül az aktív korúak ellátását a helyi lakásfenntartási támogatást, az ápolási díjat és közgyógyellátást és az adósságkezelési szolgáltatást érintette. A törvényi változások nem vonatkoznak a helyi önkormányzat felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás, valamint a gyermekvédelem szabályozásáról szóló rendeletében foglaltakat. A döntéshozók egyhangú szavazataival elfogadott rendeletmódosítást a város önkormányzatánál tavaly bevezetett takarékossági intézkedések következtében kialakult nehéz családi helyzetek tették szükségessé. Több támogatási forma esetében is emelkedett az egy főre jutó jövedelemhatár. A rendelet teljes szövege a www.torokbalint.hu honlapon olvasható.


Módosították a mezőőri szolgálatról szóló rendeletet

A képviselő-testület módosította a mezőőri szolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 33/2010. számú rendeletet. A változás szerint amennyiben a mezőőri járulék összege az érintett ingatlanra nem éri el az 1 000 forintot, nem kell a járulékot megállapítani és megfizetni. A korábbiakhoz képest változás, hogy a járulék összegét az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján a polgármester állapítja meg. A változtatásra azért került sor, mert az érintettek igen csekély köre tett eleget a bevallási kötelezettségének. Ezzel a megoldással a tulajdonosok mentesülnek a bevallási kötelezettség teljesítése alól és várhatóan nagyobb lesz a beszedett járulékok összege. A rendelet kihirdetés után lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jétől alkalmazzák.


Rendelet a Környezetvédelmi Alapról

A januári ülésen a helyi grémium elfogadta a Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet első olvasatát. A rendelet végleges elfogadásához szükséges a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye is. A Felügyelőség a tervezetben foglaltak ellen kifogást nem emelt, így a testület megalkothatta a rendeletet.  Az alap létrehozásának jelentősége abban áll, hogy egyes bevételeknek – felsőbb jogszabályok által meghatározott módon – kötelezően a települési Környezetvédelmi Alap bevételét kell képezniük. Felhasználásukra is csak akkor van lehetőség, ha a település helyi rendeletben szabályozza az alap felhasználását. Az alapot a város közigazgatási területén kizárólag környezetvédelmi és természetvédelmi célokra lehet felhasználni. Jelenleg 30 millió forint van az alapban, bevételi forrásai egyebek mellett a természetvédelmi bírságból befolyó összegek, önkéntes befizetések, az alap lekötéséből és környezet- és természetvédelmi pályázatokból származó bevételek. A rendelet teljes szövege az önkormányzat honlapján olvasható.


Szeptember 15-től személyi térítési díj a bölcsődében

A 328/2011. (XII. 29) Kormányrendelet felhatalmazása alapján szeptember 15-től gondozási díjat kell fizetni a helyi bölcsődében. A jelenleg érvényes étkezési normatívák változatlanul hagyása mellett a bölcsődei gondozás személyi térítési díját naponta, személyenként (ÁFA nélkül) 450 Ft-ban határozta meg a képviselő-testület. A vonatkozó törvény alapján térítésmentes a gondozás azon gyermekek részére, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek; 3, vagy több gyermekes nevelő családban élnek; tartósan betegek, vagy fogyatékosok; átmeneti gondozásban lévő vagy ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, gyermekotthonban elhelyezett, valamint az átmeneti, vagy tartós nevelésben elhelyezettek. A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.


Módosított munkaterv

A képviselő-testület a korábban elfogadottakhoz képest az első félévre tervezett üléseit egy-egy héttel később, április 26-án, május 24-én és június 21-én tartja.


Pályázat a művelődési ház igazgatói álláshelyére

A képviselő-testület tavaly – több sikertelen pályázati forduló után – úgy határozott, hogy újabb egy évre Szabó Évát bízza meg a Munkácsy Mihály Művelődési ház vezetésével.  A vezetői megbízás 2012. június 30-án lejár, ezért szükségessé vált a pályázat kiírása a magasabb vezetői álláshelyre. A pályázat benyújtásának 2012. május 7., elbírálásának határideje június 14. A munkakör 2012. július 1.-től tölthető be, a megbízás időtartama 5 évre szól. A kiírást a www.torokbalint.hu honlapon, a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ oldalán teszik közzé. További információt Vokány Erikától lehet kérni a 06-23-335-021-es telefonszámon.


Megszűnik az egységes pedagógiai szakszolgálat

A város képviselő-testülete  2011. május 30-i határozatával a Zimándy iskolában egységes pedagógiai szakszolgálat alapításáról határozott. Az átszervezéssel létrehozta a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat többcélú, közös igazgatású intézményét.  A feladatok közül a fenntartó önkormányzat vállalta a fejlesztő felkészítést, a logopédiai ellátást, a továbbtanulási, - pályaválasztási ellátást, a gyógytestnevelést, a helyi ellátáshoz utazó szakember-hálózat működtetését, valamint a helyi közoktatási intézmények munkájának segítésén túl a törökbálinti gyerekek helyben történő fejlesztését. Az sem volt utolsó szempont, hogy ezekhez a feladatokhoz többletforrásokra számítottak.

A 2012. szeptember 1-jétől általánosan hatályba lépő nemzeti köznevelési törvényi szabályozás még nem teljes, de a jogszabályváltozásból az már biztos, hogy csak közvetlen a kormányhivatalok irányításával, állami fenntartásban működtethető a szolgálat. Ebből adódóan 2013. január 1-jétől a jelenlegi többcélú, közös igazgatású intézmény már nem működhet.

Az önkormányzat a közoktatási szakszolgálati ellátást a törökbálinti gyerekek és szüleik érdekében csak abban az esetben tarthatja meg, ha a szakszolgálati intézményegységet megszüntetik, és a feladatok státuszonként visszakerülnek azokba az intézményekbe, ahonnan azok elvonásra kerültek.

Az önkormányzat ebben a tanévben dönthet utoljára saját hatáskörben a közoktatási intézményhálózatának átszervezéséről. Az átszervezési eljárás hosszú, bonyolult folyamat, az intézményegység tervezett megszüntetéséhez a fenntartói szándéknyilatkozat alapkövetelmény, ez képezi a széleskörű véleményezési eljárás alapját. A kötelező véleményezési eljárással benyújtott dokumentáció birtokában, az alapító okirat módosításával 2012. május 30-ig dönthet a fenntartó az újabb átszervezésről. Az iskola a „profiltisztítás” után – mint korábban - Zimándy Ignác Általános Iskola marad. A képviselő-testület kifejezte az egységes pedagógiai szakszolgálat 2012. június 30-ával történő megszüntetésnek szándékát. Az addig ellátott 13 státuszt igénylő szakszolgálati feladatokat az eredeti ellátási helyeken intézményi státusznövekedéssel megtartja.


Összevont intézmények

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az általa fenntartott szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó intézményeket 2012. június 1-jétől egy önállóan működő költségvetési szerv keretein belül kívánja működtetni. A Szérűskert Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv jogutódlással megszűnik és a Segítő Kéz Szolgálat, mint többcélú intézmény önálló szervezeti és szakmai egységként működteti tovább. A működési engedély jogerőre emelkedésének napjától az intézmény vezetését továbbra is a Segítő Kéz jelenlegi vezetője, Csokonáné Vízkeleti Ildikó látja el.


 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (13)
13 2012. április 11. szerda, 14:20
Nem vagyok ideges :)
Az eljárás ha igaz, ismeretlen tettes ellen folyik,eddig csak sejteni lehetett, ki a feljelentő, mert hivatalos helyekről ez az adat nem került nyilvánosságra. ám a HVG nevén nevezte a feljelentőt és az egyesület elnökét is,így tehát sok lehetőség van arra, hogy viszontkeresettel éljenek az érintettek, különféle indokokkal, főképpen, ha a vizsgálatok lezárulnak. De ez legyen az ügyvédek dolga, alapvetően én csak azt akartam mondani, hogy fölösleges állandóan gyűlölködni, különböző pártállású emberek is lehetnek nagyon jóban, segíthetik egymás, így talán előbbre is jutna ez a szegény, sokat szenvedett ország, a benne élő milliókkal együtt.
Békés és szebb jövőt kívánok minden, az országban élő állampolgárnak, színtől, vallástól, pártállástól függetlenül. :-)
12 2012. április 10. kedd, 18:00
na és?
Kicsit kevered a fogalmakat idegességedben.Ha ismeretlen a tettes akkor nincs hamis vád.Hamisan vádolni konkrétan lehet személyt."Ha jól tudom"
11 2012. április 10. kedd, 17:29
Pedig alaptalanul
Az összes eljárás ismeretlen tettes ellen folyik, ha jól tudom, és bízom benne, lesz hamis vád alapján viszontkereset. Viszont, akit érdekel, járjon utána K.J. miért is haragszik annyira Géczy Krisztiánra. Sokan tudjuk az igazságot, értékelném, ha a bátor K.J. erről is beszámolna. Egyébiránt ha ismereteim helytállóak pontosan egy csalási kisérlet miatt mérgesedett el a viszony, amit a köztudottan nagy bátorságról elhíresült K.J. akart elkövetni. Persze megérne egy utánajárást a nála javított gépjárművek után, miden esetben keletkeztek e számlák!
10 2012. április 07. szombat, 15:32
na és?
Remélem, ha igaz Kecskés állítása, eltakarodtok mindannyian.
De még azt is rosszul tudod, hogy alaptalanul lehet bárkit feljelenteni, az hamis vád, amiért kemény büntetés jár. Ha Kecskés vette a bátorságot és néven nevezte akiket feljelentett, akkor nem nagyon hiszem, hogy valótlanságot mert állítani.
9 2012. április 07. szombat, 14:31
Miért kell mindig acsarkodnii???
Ne tessék elfelejteni, hogy szabad országban élünk, ahol bárki bárkit feljelenthet, megalapozottan, vagy alaptalanul. A rendőrségnek illetve az ügyészségnek ki kell vizsgálnia a bejelentést. Itt tart most az ügy. Esetleg meg lehetne várni a vizsgálat végét, mert ugye az ártatlanság vélelme??!! Továbbá meg kéne nézni a városőrség eredményeit, merthogy az is nyilvános, de érdekes módon erről mindenki hallgat. Szóval jó lenne, ha a hozzászólók és a cikkírók több tárgyismerettel rendelkeznének!!
8 2012. április 07. szombat, 11:03
nohát
fejétől a hal!

Nem olvastad, hogy Turai szerint minden rendben?
Nyugodj meg nincs itt semmi gond.
7 2012. április 07. szombat, 10:33
elempés
Fernengel úr remélem kér helyreigazítást a HVG-től, hogy ő LMP listás képviselő.

Közhasznú?!

Felháborító ez a nyílt politikai pénzosztogatás
6 2012. április 07. szombat, 10:28
Közhasznú?
Közhasznúsági jelentés
(forrás:Városőrség.hu)

Összes bevétel: 6364 eFt, ebből 6000 eFt helyi önkormányzattól.

Bérköltség: 2574 eFT
Személyi jellegű egyéb kifizetés: 277 eFT
Bérjárulékok: 695 eFt
Összesen: 3546 eFt

Anyag jellegű költségek:
Üzemanyag, ruházat, nyomtatvány: 1284 eFt
Posta, telefon, könyvelés, oktatási díj, fenntartás, karbantartás: 1348 eFT
Biztosítás: 625 EfT
Bankköltség 51 eFt
Összesen: 3308 eFt

Vagyis üzemanyagra kb 1 milliót költ a Városőrség, és az összes bevételük több mint fele személyi kifizetésként zsebekbe vándorol.

Ha a kiadási oldalt "szükségesség" szempontjából elemezzük, akkor ezt a szolgáltatást a város kb. 2 millió Ft-ból bőségesen megtudná oldani.
5 2012. április 07. szombat, 10:25
na és?
"A törökbálinti polgármester a rendőrségi vizsgálat ellenére úgy látja, minden rendben van a városőrséggel."
Hát hogyne lenne "rendben", ugyanígy rendben van az elkefélt újiskola,a eszement áron kiviteleztetett új ovi, rendben van a 140 milliós Alsóerdősor utca,az is rendben van ,hogy nyugdíjba ment a fantom okmányiroda vezetője, aki véletlenül Turai felesége,az is oké, hogy önkormányzati képviselők önkormányzati cégeknél dolgoznak,és az is teljesen rendben van , hogy az elcseszett közpénzeket a lakosságtól szedik be ingatlanadóban.Sőt, az is nagyszerű, hogy ez miatt úgy be be vannak sza...va, hogy nem mernek az első félévben közmeghallgatást tartani.Mi a "probléma" azzal, hogy a helyi Fidesz vezető közpénzt kezelget sajátos módon?Majd leváltják, és jöhet az "überzseniális" Elek cézár.
4 2012. április 07. szombat, 10:17
lmp?
Mikor, mire van szükség.Ha kell LMP, he gáz akkor független.Ez teljesen normális Turaifalván.
3 2012. április 07. szombat, 09:58
elempés
Fernengel független képviselő? Mit szólsz LMP?
2 2012. április 07. szombat, 09:56
HVG
http://hvg.hu/itthon/20120330_kozpenzekbol_sikkasztottak_torokbalint_va
1 2012. április 07. szombat, 08:49
fejétől a hal
"Miként lehetett a törökbálinti városőrség autójának – egy Suzukinak – ötven literes tankjába a benzinkúton adott számlák tanúsága szerint 60-70 liter benzint tölteni, vagy miként lehetett az autót teletankolni úgy, hogy a jármű kétszáz kilométerre volt a benzinkúttól? Hogy lehetett az egyesület egy tucat tagja helyett mintegy kilencven főre biztosítást kötni?"
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!