2018. április 22., vasárnap

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből…III.

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből…III. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. július 15. vasárnap, 12:00
a képviselő-testület június 21-i üléséről

Támogatások – M0-M7 le- és felhajtó tervezési költségei – Vitatott beruházási javaslatok – Csuka Attila sürgősségi indítványai – Fernengel András sürgősségi indítványa – Kínos „baki” a jégpálya ügyében - Kitüntetések


Támogatás a helyi védettségre javasolt épület felújításához

Az épített környezet helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet szerint a Munkácsy Mihály utca helyi védettség alatt áll. A város szabályozási tervének felülvizsgálatához készült örökségi hatástanulmány helyi védelemre javasolja - egyebek mellett – az egyik felújításra szoruló ingatlant: tömege, homlokzati nyílásrendszere, tornácbejárata és tornácoszlopai miatt. A tulajdonos támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz az eredeti állapot, az épület értékeinek megőrzése érdekében. A képviselő-testület a helyi értékvédelem céljára elkülönített költségvetési keret terhére 600 000 Ft támogatást biztosított az utcai lakást érintő felújításokra.


Táncművész növendék támogatása

A Magyar Táncművészeti Főiskola egy kiemelkedő adottságú törökbálinti növendékének a Wolfseggi Nemzetközi Kurzuson való részvételéhez - édesanyja kérelmére - 120 000 Ft támogatást szavazott meg a helyi grémium. A tehetséges fiatal előző kurzusainak és versenyeinek költségeit a család önerőből oldotta meg, de egy családi tragédia ellehetetlenítette eddigi lehetőségeiket.


Az M0 – M7 autópályák le- és felhajtó ágainak tervezési költségei

A képviselő-testület a Törökbálint területén jelentősen megnövekedett Érd felőli átmenő forgalom mérséklése érdekében korábban úgy határozott, hogy Érd és Törökbálint 50 – 50 %-os költségvállalásával forrást biztosít az M0 – M7 autópályák le- és felhajtó ágainak tanulmányi és kiviteli terveire. A tanulmánytervek városunkra eső költsége bruttó 4 953 000 Ft, a kiviteli tervek elkészítése pedig 15 0748 000 Ft. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az építési, engedélyezési terveket készítő Intelligens Utak Mérnöki Iroda Kft-vel kössön szerződést a tervek elkészítésére. A polgármester feladata az Érddel kötendő, a továbbiakban kivitelei, tervezési engedélyezési tenderdokumentáció és záradékolt kisajátítási tervek elkészítésével összefüggő, az 50 – 50 %-os költségmegosztást és Törökbálint gesztorságát tartalmazó együttes megállapodás aláírása is.

A grémium határozata arra is kiterjedt, Turai István kérjen hivatalos tájékoztatást Érd polgármesterétől az érdi Iparos – Fuvaros utcai le- és felhajtó kapacitásbővítési beruházás helyzetéről. Ezeknek a létesítményeknek a megvalósítása ugyanis alapvetően hatással van az Érdről Törökbálint felé irányuló átmenő forgalomra.


Az ÉTV Kft beruházási javaslatai

A város- víz és csatornaműveit üzemeltető cég a vonatkozó szolgáltatási szerződésnek megfelelően tavaly év végén benyújtotta a bérleti és alapdíjak terhére végzendő beruházások idei tervjavaslatát. A Kft részben műszaki szempontból figyelembe vette az önkormányzat elvárásait és a 2011-es évről áthúzódó munkák mértékét, másrészt önálló felvetéseket is megfogalmazott.  A terv véglegesítése érdekében az önkormányzat a szolgáltató képviselőivel több egyeztetést is tartott, ennek eredményeként a műszaki terv vonatkozásában lényegében megegyezés született. Az egyéb elszámolási és lebonyolítási kérdésekben továbbra is maradtak ellentétes elképzelések, az önkormányzat az általános költségek vonatkozásában a 25 %-os mértéket továbbra sem tartja indokoltnak. De nem csak ez a költség, hanem az egyéb tervezési, kivitelezési díjak is sokkolták a szakbizottság tagjait. Gyarmati Mihály a bizottság ülésén úgy vélte, nem látja a hivatali kontrollt az előterjesztett anyagon. Sok olyan tétel szerepel benne, ami magyarázatra szorul és nem etikus, hogy ilyen formában kell tárgyalniuk. A 38 milliós bérleti és 8 milliós alapdíj felhasználásával kapcsolatos feladatsor vonatkozásában a költségek csökkentése érdekében további vizsgálatot tart szükségesnek a testület - eredménye ismét a grémium elé kerül. Olyan tételek is voltak, amelyeket „elvetemülten nagynak” tartott a szakbizottság, így kikerültek az idei beruházási tervből. A testület 9 igen szavazattal és Albert Gábor tartózkodásával elfogadott határozata értelmében szükségesnek tartják az ÉTV-vel korábban megkötött szerződések – egyebek mellett az együttműködési szerződés – felülvizsgálatának kezdeményezését és a bérleti- és alapdíj megállapítás módszerének bemutatását is.


Szabályozási terv módosítása

A budaörsi szennyvíztisztító környezetére vonatkozó Törökbálint településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás javított, első munkaközi egyeztetési dokumentációját a testület megismerte és hozzájárult az államigazgatási eljárásra való küldéséhez. A májusi testületi ülésen javasoltak átvezetésre kerültek, egyebek mellett kifejtésre került az is, mit takar „könnyűlogisztika” fogalma. Az érintett terület egyik tulajdonosa fatelepítési kötelezettséget vállalt, az erre vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére a polgármestert hatalmazták fel.


Csuka Attila sürgősségi indítványai

A képviselő „Lakossági tiltakozás a halotthamvasztó helyszínével kapcsolatban” címmel benyújtott sürgősségi indítványában azt kérte, a grémium vonja vissza a helyszínre vonatkozó döntését.  Választókörzetében 270 aláírás összegyűjtésével az ott élők azt kérték, hogy a halotthamvasztót egy másik területen a lakóházaktól távolabb helyezzék el. Csuka Attila értesülése szerint a tükörhegyi lakók is tiltakoznak a lakóházakhoz közel megvalósítani szándékozott létesítmény ellen. Az általa megfogalmazott határozati javaslat arra is kitért, felkérik a tervezett beruházás megvalósítóját, hogy a létesítménynek olyan helyszínt keressen, amely legalább 1 000 méterre van a legközelebbi lakás célú építménytől. A képviselők 7 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással úgy határoztak a sürgősségi indítványt megtárgyalásra visszautalják a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak, ezt követően térnek majd vissza a megtárgyalására. Gyarmati Mihály azt javasolta képviselő-társainak, a végleges döntés előtt mindenképpen tájékozódjanak, nézzenek meg referencia-helyeket, Szolnokon például egy óvoda mellett található egy ilyen létesítmény.

A Rudák-telepi, Anna-hegyi utak és járdák egyes szakaszain a téli felfagyások komoly károkat okoztak. Csuka Attila sürgősségi indítványában arra tett javaslatot, hogy választókörzetében felsorolt helyszíneken kátyúzásra és a járdák javítására 3,5 millió Ft-ot biztosítson a képviselő-testület.  10 igen és Csuka Attila nem szavazatával a grémium úgy határozott, felkérik a képviselőket illetve a Városgondnokságot, hogy készítsenek összesítést, igényeiket, javaslataikat június 30-ig adják le az út- és járda-helyreállításokkal kapcsolatban. A Városgondnokság a beérkezett igényeket összesíti, a testület a júliusra tervezett rendkívüli ülésén döntés születik annak érdekében, hogy a kivitelezés időben megkezdődhessen.


Fernengel András sürgősségi indítványa

A Felsővár utca József-hegy felőli oldalán még áprilisban hatalmas földmunkával járó építkezés kezdődött. Az épület helyéről kitermelt földet 30-40 tonnás teherautókkal szállították el, amelyek behajtási engedélyt kaptak. A teherautók az osztott úttest átkötő szakaszánál több ponton is szétmorzsolták az aszfaltot. Az eset komoly lakossági felháborodást váltott ki. A földmunkát követően a szükséges építőanyagok szállítása miatt még komoly nehézgépjármű forgalom várható, ami további károsodást okozna az utca aszfaltrétegében.

Az önkormányzat vonatkozó rendelete lehetővé teszi a behajtási engedély kiadásának mérlegelését abban az esetben, ha a terhelés az út teherbírását meghaladja. A rendelet arra is lehetőséget biztosít, hogy a hivatal az engedélyt visszavonja és tartalmazza a megrongált útszakasz helyreállítására vonatkozó kötelezettséget is.

A képviselő kezdeményezésére a hivatal az engedélyt visszavonta, az út helyreállítására vonatkozóan pedig a testület arra kérte a polgármestert, hogy kötelezze a tulajdonost az építkezés következtében károsodott úttest helyreállítására, melynek legkésőbbi határideje 2012. július 15.


Kínos „baki” a jégpálya ügyében

A képviselő-testület május 23-i és május 31-i rendkívüli ülésén is foglalkozott a SportPark Kft kérelmével. A kérelem lényege, hogy a Kft pályázatot nyújtott be a Magyar Jégkorong Szövetséghez, ahol lehetősége nyílt a társasági adó által kiemelt látványsportágak, így a jégkorong támogatásának megszerzésére. A cég ügyvezetője a kérelemben arról tájékoztatta a képviselőket, 90 %-os eséllyel várományosai a pozitív döntésnek, amennyiben a hiánypótlási felhívásban felsorolt tulajdonosi hozzájárulásokat beszerzi. Az önkormányzatnak - mint a terület tulajdonosának - a részletek ismerete nélkül az elvi építési engedélyre, a beruházás megvalósítására és jelzálogjog bejegyzésére kellett volna igent mondania. (A kérelem a május 23-i testületi ülés 4/ napirendi pontjának melléklete, megtalálható a www.torokbalint.hu oldalon.) Ekkor a testület még úgy döntött, nem zárkóznak el a kérelmező által megfogalmazott jégpálya létesítésétől, de ehhez számos dolog vizsgálata szükséges.

Egy héttel később ismét a döntéshozók elé került a jégpálya ügye (május 31. 2. napirendi pont)  Az előterjesztő szerint sajnálatos, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a cég nem tett eleget az ilyen helyzetben elvárható együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének, különös tekintettel az önkormányzattal fennálló ráépítési és földhasználati megállapodásban foglaltakra. Így az önkormányzat csak a kiadott hiánypótlási felhívás alapján szerzett tudomást a pályázatról, melynek részletei még az ülés időpontjában sem voltak tisztázottak számukra. A hiánypótlásra rendelkezésre álló rövid idő nem volt elég ahhoz, hogy az üggyel kapcsolatos valamennyi szükséges egyeztetést és konzultációt lefolytassák.  A képviselő-testület hosszas vita után úgy döntött, elvileg támogatja a hokipálya megvalósítását és arra kérte a kérelmezőt, kezdeményezzen határidő-módosítást a kiírójánál, valamint megvizsgálja a szerződés-módosítás lehetőségét.

Június 28-án - Kailinger Ildikó jegyző előterjesztése alapján - ismét terítékre került a kérelem ügye. Tekintettel arra, hogy a SportPark a kérelemhez semmilyen mellékletet, dokumentációt nem csatolt, a testület gyakorlatig érdemi döntést sem tudott hozni. A 2009. februárjában a SportParkkal kötött szerződés felülvizsgálatának előkészítése során a polgármester levélben kért tájékoztatás a benyújtott pályázat helyzetéről a kiírótól. A Magyar Jégkorong Szövetség elnökétől érkezett válasz szerint a SportPark Kft nem nyújtott be támogatási kérelmet, ellenben a Törökbálinton megvalósítani szándékozott jégpálya kivitelezéséhez az Egészséges Egyetemi Diákságért Alapítvány adott be pályázatot, ebben az anyagban számos ellentmondás található. Arra nézve, hogy ez az alapítvány milyen kapcsolatban áll a SportPark Kft-vel semmilyen utalás nincs, viszont megemlíti a Pólus Fitness Sport Egyesületet, amellyel a pályázó közös kérelmet kíván benyújtani, a SoprtPark Kft-hez való viszonyát szintén homály fedi.

Összességében az ügyben számos olyan bizonytalansági tényező merült fel, amelyek tisztázásáig a jegyző véleménye szerint a testület még csak elvi jelleggel sem vállalhat semmiféle kötelezettséget. A grémium az említett partnerszervezetekről semmilyen tájékoztatást nem kapott, kapcsolatuk sem világos, arról volt szó, hogy a pályázat benyújtója a SportPark.

Ez a magatartás ellentétes a jóhiszemű együttműködés elvével, amelyet a 2009. februárjában született szerződés rögzít.

A történtekről a jegyző a június 21-i ülésen tájékoztatta a képviselő-testületet és felkérte a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban vizsgálja meg az ügy részleteit és fogalmazzon meg javaslatot a képviselő-testület számára.

A PJB elnöke június 26-ra összehívta a bizottság ülését, melyre meghívták a SportPark képviselőjét is. A bizottság határozatképtelensége miatt azonban csak egy informális beszélgetésre kerülhetett sor.

Ekkor a SportPark képviselőjétől azt a tájékoztatást kapták, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség a pályázatukat elutasította. Erre vonatkozóan azonban semmilyen írásos nyilatkozat, tájékoztatás nem állt rendelkezésre.

Június 28-án zárt ülés keretében ismét a kialakult helyzetről tárgyalt a képviselő-testület. A korábbi, elvi támogatásról szóló döntést a grémium visszavonta. A szerződések felülvizsgálatára vonatkozó határozat azonban továbbra is érvényben van.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. Kailinger Ildikó jegyző véleménye szerint a vagyonnal való biztonságos és jogszerű gazdálkodás elvét sérti, ha a képviselő-testület ilyen bizonytalansági tényezők mellett - figyelemmel az előző testületi üléseken is felmerült problémákra, mint például engedélytől eltérő építkezés, az elvárható tájékoztatás hiánya, stb. - ezt a beruházást továbbra is támogatja anélkül, hogy a kialakult helyzetet alapos vizsgálat alá vonná.

A zárt ülésen elfogadott határozatot a képviselő-testület nyilvánosságra hozta.


Kitüntetések

A képviselő-testület a „Törökbálintért Emlékplakett” elismerést 2012-ben Markus Czinszky és a Törökbálinti Wushu és Shaolin Kung-Fu Egyesület számára adományozta.

„A Törökbálint Közszolgálatáért” kitüntetést a polgármester és a jegyző közös javaslata alapján Kovács Béla András építéshatósági irodavezető kapta.

Az egészségügy területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként ebben az évben a „Szeretet és gondoskodás” díjat Kovács Irma felnőtt szakápolónak ítélték. 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (5)
5 2012. augusztus 12. vasárnap, 14:12
jj
Mint irtam a halott hamvasztó megvétózva-de a temető sem felemelő.hogy arról a közelben lakókat nem tájékoztatva a lakóházakhoz "30m.re" tervezik nem tévedés semmi km-: méter!!!! Mondjuk lehetne a Pannon felé a temető mögé tervezni egy ilyen beruházást ugye ott már adott a temető -csak folytatni kellene nem a lakóházakhoz közelitve-két oldali bejárással-igy a lakóházakhoz nem esne olyan közel nem sértene magán érdekeket-ha ez a város vezetőinek számit még valamit!!
4 2012. augusztus 12. vasárnap, 12:16
Peet
Természetesen nem túl felemelő érzés - elsősorban morálisan - ha lakóházakhoz túl közel épül egy halotthamvasztó! Azonban ma már Törökbálinton meglehetősen kevés az olyan környezet, amely több mint 1 km-re van a bármely lakócélú építménytől.
Törökbálinton egyébként is nem támogatott a szervezet gazdasági tevékenység (legfeljebb megtűrt), ha ugyanaz sufnituningban űzetik, akkor senkinek semmi kifogása ellene. Ezesetben a tevékenység már nem környezetidegen.
3 2012. augusztus 10. péntek, 08:13
jj
Csuka Attila kiállt a körzetében élő emberekért-Köszönjük-jó lenne,ha az önkormányzat komolyan oda figyelne és értesitené az embereket-ha olyan beruházást engedélyez ami az ott lakók életét hátrányosan érinti-már pedig egy halott hamvasztó egy temető lakóházakhoz közeli engedélyezése ilyen! Az ott lakók ingatlanjainak az értéke harmadára csökken!! Most ,hogy a halott hamvasztó ezen a helyen nem épithető meg,el kellene gondolkozni a temető bővitési terven is! -ugye meg teszik ?? Na és azt hiszem a közvetlen érintetteket talán levélbe értesiteni kellene az ilyen beruházásokról-nem mindenki jut hozzá a hirekhez-pedig az életüket nagyban befolyásolja-és ezért talán van hozzá közük!!
2 2012. július 18. szerda, 07:38
jj
Egy galériást állít az állam a kórház élére
2012. július 18. 06:17 Nyomtatás
Izgatottan kérdezgették egymástól a törökbálinti Tüdőgyógyintézet dolgozói július elején, hogy kicsoda lehet Mark Alexander Feder, aki a minap megnyerte az állmosított kórház vezetésére kiírt pályázatot – írja az [origo].


Kapcsolódó cikkek
Lefejezik az egészségügyi intézményeket
Eredménytelen pályázatok, romló helyi betegellátás
Eredményt hirdettek a kórházigazgató pályázaton – sok volt a kudarcos kiírás
A törökbálinti Tüdőgyógyintézet tavaly az év kórháza lett "kis kórház kategóriában" – idézi fel a lap. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium akkori bírálói a kórház fejlesztéseit és a menedzsment stratégiája alapján ítélték az első helyet a Tüdőgyógyintézetnek, amely most mégis új vezetőt kap. Az intézményt eddig igazgató 66 éves Fülöp Rudolf a kötelező nyugdíjazást előíró „Matolcsy doktrína” miatt nem nyerhetett.

A Tüdőgyógyintézet több dolgozója csak az interneten talált néhány adatot az új igazgatóról, voltak azonban, akik halványan emlékeztek arra, hogy a most harminc év körüli Mark Alexander Feder négy-öt évvel ezelőtt a kórház anyagbeszerzési osztályán dolgozott. Többek szerint azóta a kórház felé sem nézett.

A leendő igazgatóról az internetes keresők segítségével annyit lehet megtudni, hogy Párizsban, a Schiller International Universityn tanult. Az egyetemen elsősorban diplomáciát és nemzetközi kapcsolatokat tanítanak, orvosi vagy egészségüggyel kapcsolatos képzés nincs az intézményben az egyetem honlapja szerint. Feder jelenleg egy szálloda halljában működő galériát (La Galerie Sofitel) vezet, illetve egy másik galéria (Galéria RadaR) vezetőhelyettese. Az egyik galériához megadott telefonszámom utolértük Mark Alexander Federt, aki tört magyarsággal azt ismételgette, hogy nem kíván nyilatkozni semmiről. Így nem válaszolt arra sem, hogy miért pályázta meg a Tüdőgyógyintézet igazgatói posztját, és mikor veszi át az intézmény vezetését – olvasható más érdekességek mellett az [origo] cikkében.
1 2012. július 18. szerda, 07:35
jj
Csak úgy-találtam-számomra elgondolkodtató-hová haladunk-http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/egy_galeriast_allit_az_allam_a_korhaz_elere
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!