2018. április 20., péntek

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből… III.

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből… III. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. szeptember 18. kedd, 13:50
a képviselő-testület szeptember 6-i üléséről


Szabályozási tervekről döntöttek, a becsült értéknövekedés függvényében kompenzációra számít az önkormányzat - A Pistály-felső vízellátásának problémái - Megújul a Kegyeleti park - Bővítik a temetőt - Közművesítés utáni helyzet a Fácán utcában - Zajtérkép készült - Átalakultak a szakbizottságok - Kitüntetések


Új szabályozási terv a Tó-park területére

A Tó-park szabályozási tervét - bár már akkor is tudni lehetett, hogy törvénysértő – 2007-ben fogadta el az akkori képviselők többsége. A terveket végül az Alkotmánybíróság 2011. december 31-i hatállyal megsemmisítette. Az önkormányzat tavaly ősszel gyorsított eljárás keretében kísérletet tett az AB határozat következtében hatályon kívül helyezett szabályozás pótlására, de a rendelkezésre álló rövid idő és a véleményezés során felmerült új szempontok miatt ez nem volt lehetséges.

Az idei évben a Tó-park területének menedzselésében változás történt, a Walker and Williams Zrt. helyett a Purple Star Menedzsment Kft. foglalkozik a terület sorsát érintő ügyekkel. A befektető továbbra is igényt tart a hatályon kívül helyezett szabályozási tervben biztosított jogok helyreállítására, azonban nem zárkózik el a kölcsönösen kedvező változtatások elfogadásától sem.

A képviselő-testület 9 igen, Elek Sándor nem szavazatával és Kiss István tartózkodásával úgy határozott, hogy hozzájárul a Tó-park területére vonatkozó újabb szabályozási terv megrendeléséhez.  A korábbiakhoz képest jelentős változás, hogy a befektető által finanszírozott módon a várható környezeti hatások elemzésére környezeti hatástanulmány készül. A megépítésre kerülő lakások alapterülete nem haladhatja meg az épületek nettó alapterületének 10 százalékát. A nettó épület alapterületének számításakor nem vehető figyelembe a közösségi célú közlekedő, garázs és egyéb pinceszinti helyiségek alapterülete. Önálló lakóépület sem épülhet, csak a kereskedelemi-gazdasági övezetnek megfelelő létesítményeken, épületeken belüli, az üzemeltetést szolgáló lakóegységek létesíthetők.

A grémium felhatalmazta a polgármestert a szabályozási tervvel és a településrendezési szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokra.

A területre vonatkozó szabályozási terv paramétereit a környezeti hatástanulmány és a településrendezési szerződés tervezetének ismeretében fogják véglegesíteni.


A Czégényi-tanya térségére vonatkozó szabályozási terv módosítása

Az Érddel közvetlenül határos 15,2 hektáros mezőgazdasági területet 2000-ben hétvégi házas üdülőterületté minősített át a képviselő-testület. 2001-ben a településszerkezeti terv két telek kivételével kertvárosias lakóterületté minősítette a területet, egyebek mellett meghatározva a minimális (4000 m2) teleknagyságot, telekszélességet (40 m), a maximális 10 százalékos beépítettséget és a 70 százalékos zöldfelületet. 17 tulajdonos képviseletében Heiszer Henrik kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Felsővölgyi út melletti 10 darab telek felezéséhez járuljanak hozzá, a beépíthetőséget növeljék 20 százalékosra és ikerházak  építését is tegyék lehetővé. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság - fenntartva korábbi álláspontját - azt javasolta, a tulajdonosok eredeti igényének megfelelően maradjanak a 4000 m2-es telkek. A szakbizottság ülésén Gyarmati Mihály kifejtette, ellenzi, hogy elkezdjék felszabdalni a telkeket. Fernengel András elmondta, ez a kérelem is beleilleszkedik abba a forgatókönyvbe, ami 10 éve trend a városban. A kezdeti kis intenzitású nagy területek a kérelmek alapján elkezdenek feleződni, harmadolódni és egyre nagyobb lakás- és lakosságszámot eredményeznek. Ez ennek a szokásos, „normálisnak” mondható folyamatnak egy állomása. A kérdés itt is az, érdeke-e a városnak az, hogy a jelenleg prognosztizálható 25 ezres lakosságszám helyett elinduljanak a 30 ezres vagy az azt meghaladó népesség felé. Ilyen apróságnak tűnő módosításokból jönnek majd össze az ezreket meghaladó lakosságszám emelkedések. El kell majd látni őket gyermekintézményekkel, orvosi ellátással, közlekedéssel és a sort akár folytatni is lehetne.  Az ilyen jellegű igények kielégítése már ma sem egyszerű feladat az önkormányzat számára.

A szakbizottság javaslata ellenében szinte „csont nélkül” 9 igen, Fernengel András és Gyarmati Mihály nem szavazatával, Rothauszky Györgyné tartózkodásával a polgármester által előterjesztett határozati javaslatot fogadták el. Ezek szerint a testületi többség a Czégényi-tanya térségének szabályozási tervére vonatkozó kérelmet támogatja. A szabályozási tervmódosítás, a feltáró utak és a közművesítés költségét az önkormányzat teljes egészében az ingatlantulajdonosokra hárítja. Felhatalmazták a polgármestert az ingatlantulajdonosokkal való településrendezési szerződés megkötésére.


Farmergazdaság helyett különleges intézményterület?

A Dionysos Marketing Kft az M7 autópálya - Major utca - Érdi út  - Érd közigazgatási határa - és egy erdőterület által határolt farmgazdasági mezőgazdasági területet jelentős zöldfelületet igénylő, különleges intézményterületté történő átsorolását kérte. A közigazgatási határ mentén húzódó 200 méteres, beépítésre nem szánt területsáv a kérelemben érintett ingatlanok jelentős részét érinti, átsorolása csak az állami főépítész külön engedélyével lehetséges.

A cég a terület egy részének már tulajdonosa, mintegy 4,5 ha-os területre pedig adás-vételi előszerződéssel rendelkezik. Elképzeléseik szerint a Törökbálinton élő és a környező települések lakosságát kiszolgáló érdekes és szükséges, kuriózumnak számító fejlesztéseket saját tőke bevonásával szeretnének megvalósítani. A tulajdonosok úgy vélik, a beruházás megvalósítása és fenntartása a terület kedvező elhelyezkedése miatt sem az önkormányzatot, sem a lakosságot semmilyen formában nem érinti hátrányosan, sőt munkahelyeket is teremt.

A képviselő-testület egyhangú szavazással elvben támogatta a kérelmet. A területre vonatkozó új építési övezet előírásait úgy kell majd kialakítani, hogy a legnagyobb beépítettség mértéke 10 százalék, a legkisebb zöldterületi arány 60 százalék legyen. A grémium felhatalmazta a polgármestert az ingatlantulajdonosokkal egyeztetett településrendezési szerződés előkészítésére.

A napirend tárgyalása során a képviselők egyhangú szavazással támogatták Elek Sándor alpolgármester javaslatát, amely a településrendezési szerződések alapjául szolgáló határozat megfogalmazását szorgalmazta. Felkérték a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre készítsen olyan előterjesztést a településrendezési alapjául szolgáló olyan szabályozással kapcsolatban, amely a terület-felhasználási átsorolásokból származó, a jövőben jelentkező önkormányzati terhek kompenzálását tartalmazza a becsült értéknövekedés függvényében.


Zárt lakópark a Fortuna kemping területén?

1985-ben a város Érd felőli részén az akkori igényeknek megfelelően épült meg Fortuna kemping.  13 évvel később jelentős európai elismerésben részesült, jól prosperált és ismert volt Nyugat-Európa országaiban is. Mára a gazdasági válság ellehetetlenítette működésüket, valamikori bevételük 10 százalékát sem érik el. A tulajdonos úgy véli, problémáikra megoldást jelentene a terület egy részének más célú hasznosítása. A kempinget 3 oldalról lakóövezet határolja és már 3 családi ház áll rajta ezért azt kérte a testülettől, járuljanak hozzá egy 2 hektáros terület zárt lakóparkká történő átminősítéséhez, így talán lehetővé válik a hasznosítása.

A szakbizottság nem támogatta az elképzelést, a grémium azonban úgy döntött, a szerződések alapjául szolgáló településrendezési szabályok elfogadása után tér vissza a terület átsorolásának kérdésére.


Pistály-felső vízellátási problémái

A Pistály-felső vízellátási problémáinak megoldási lehetőségeiről tárgyalt a képviselő-testület. Az elmúlt év során gyakran téma volt, hogy a volt Mechanikai Művek szomszédságában lévő területen a zártkerti ingatlanok vízhasználata szabálytalan. A kialakult helyzet a rendszerváltás előtti időszakra vezethető vissza. Ekkor az MM alkalmazásában lévő munkatársak számára - elsősorban a Tiszti-házakhoz, majd a környező zártkerti ingatlanokhoz - kivezették az ivóvizet. Ez a hálózat az elmúlt évtizedek alatt illegálisan tovább épült, de végpontja ismeretlen. A magán-vízfogyasztás részben méretlen, az engedélyek nélküli lakossági vízhasználat költsége több milliós nagyságrendben az önkormányzatot terheli.

A Gyarmati Mihály által készített előterjesztés és határozati javaslat két bejárás tapasztalatira alapozva próbál megoldást találni a helyzet rendezésére. Az azonnali intézkedéseket is tartalmazó határozat-sorra a képviselők igennel szavaztak (részletek a www.torokbalint.hu oldalon).


Önkormányzati támogatás a rekonstrukcióhoz

A törökbálinti Kegyeleti - parkot az 1989-90-es években alakították ki az akkor már megszűnt öregtemető egy részén. Az évtizedekkel ezelőtti parkrendezés során a megmaradt és bemutatásra szánt sírkövek nem kerültek felújításra, mára már olyan állapotba kerültek, hogy felismerhetőségük is kétségessé vált.

A Városszépítő Egyesület a lepusztult állapot láttán felvállalta és megkezdte a Kegyeleti-park felújítását és rendbetételét. Ennek keretében városunk kevés műemlékeinek egyike, Róth Miksa neves üvegfestő művész nyughelye, a Walla - kripta is megújulhat. A Nemzeti Panteon Alapítvány felkarolta, támogatja és szakmailag irányítja is a kripta külső – belső rekonstrukcióját. A rekonstrukciós munkálatok befejezés előtt állnak, összértékük mintegy 9 millió Ft. Ebből a lakossági adományok és a társadalmi munkavégzés értéke 1,5 millió Ft. Az Elek Sándor és Gyarmati Mihály által összeállított előterjesztés szerint az összhatás növelése érdekében a belső sétautak helyreállítására és megújítására lenne még szükség. A 20 évvel ezelőtti, szegély nélküli, mára már kissé romos állapotú aszfalt-járdák nem méltóak a megújult műemléki környezethez, ezért a képviselők a belső sétautak szegélyköves, a főépítész által jóváhagyott térkővel történő megújítására 2,5 millió Ft-ot biztosítottak.


Bővítik a temetőt

A képviselő-testület tavaly októberben a temető bővítése érdekében 3000 m2 nagyságú ingatlan megvásárlásáról határozott. A Földhivatalnál a telekalakítási és telekhatár-rendezési hosszas eljárás befejeződött, most jogosult az önkormányzat az adásvételi szerződés megkötésére. Az ingatlant az idei költségvetés pénzmaradvány célú tartalék előirányzatának terhére közel bruttó 27 millió Ft-ért vásárolják meg.


Felülvizsgálták a forgalmi rendet

A város bel- és külterületi útjaira vonatkozóan a forgalmi rend felülvizsgálatát legutóbb 2005-ben végezték el. A forgalmi rendet a vonatkozó törvény értelmében a közút kezelőjének ötévente felül kell vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell. Egy évvel ezelőtt a TransRoad Kft. kapott megbízást a felülvizsgálat elvégzésére.  Ezt követően a szükséges módosításokról egyedi rendelet született, bizonyos ügyekben pedig azt a döntést hozták, hogy a változtatás az esedékes forgalmi rend felülvizsgálatakor történjen meg. Az elmúlt évek alatt összegyűlt javaslatokat és a képviselői, illetve lakossági indítványokat is a cég rendelkezésére bocsátották. Ezek alapján a tervező elkészítette azt az anyagot, amely - tekintettel szakmai szempontokra és a jogszabályi előírásokra - bemutatja, hogyan lehet megvalósítani a változtatásokat.

A 11 igen szavazattal és Hajdu Ferenc tartózkodásával elfogadott tanulmányt néhány változtatással hagyta jóvá a testület. Az Alsóerdősor utca vonatkozásában a jelenleg is érvényes forgalmi rend marad. A Felsővár utca 41. számtól az utca végéig lakó – pihenő övezet táblákat fognak kihelyezni. Az összes javasolt változtatásra bruttó 7 millió Ft fedezetet biztosítottak, a táblák telepítésére a Városgondnokságot kérték fel. Az elfogadott forgalmi rend külön rétegként kerül be a térinformatikai rendszerbe. A képviselő-testület tudomásul vette, hogy a kerékpáros-tanulmányterv megérkezése után az illetékes szakbizottság további módosításokat kíván javasolni. Azt is előírták, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása pályáztatás útján történhet.


Hibák sorozata – ki a felelős?

A képviselő-testület májusi határozata alapján elkezdődött a Fácán utcában a közművesítés utáni úthelyreállítás. A július végi esőzések során kiderült, a Fácán utcai Víziközmű Társulat által megrendelt mart aszfaltos útstabilizáció rövid életűnek bizonyult. A szegélykő a levegőben lóg, az aszfaltréteg egy része a Csalogány utcában landolt, a legnagyobb problémát azonban a csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága okozta.

Az önkormányzat szakvéleményt készíttetett az út helyreállításának befejezéséhez szükséges műszaki megoldás és a költségbecslés meghatározására. A független szakértői vizsgálat eredménye a beruházásokért felelős alpolgármester véleménye szerint olyan, mint egy „rémregény”. A Víziközmű Társulat és a Team Közmű-Út Építő Kft. közötti, az út helyreállításáról szóló szerződés alapján már előre kódolt volt, hogy a megépítésre kerülő burkolat nem lesz megfelelő, és a kivitelező nem vállalja érte a felelősséget. Gyakorlatilag 10 millió Ft-ért olyan burkolat építettek, amellyel kapcsolatban már a szerződésben rögzítették: „A jótállás nem terjed ki a csapadékvíz okozta kimosódásokra, a meredek szakaszokon a forgalom által történő felületi hibákra.”

A szakbizottság ülésén éles és hosszú vita bontakozott ki a kialakult helyzetről és ez jellemezte a testületi ülésen elhangzottakat is. (A VFKB jegyzőkönyve és a szakértői vélemény az önkormányzat honlapján olvasható.)

A grémium 10 igen szavazattal és Gyarmati Mihály tartózkodásával úgy határozott, módosítja korábbi döntését és hozzájárul ahhoz, hogy a Fácán utcai Víziközmű Társulat részére átadott 7,5 millió Ft azon részét, mely az úthelyreállítás során nem került felhasználásra, a Társulat - összhangban a vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező csapadékvíz-elvezetési tervvel - a felszíni vízelvezetésre fordítsa. Egyúttal felhívták a figyelmüket a május 30-i pénzeszköz átadási megállapodás szerinti elszámolási kötelezettségre is. Felkérték a társulatot, hogy az említett megállapodást követően a számlájukra beérkező érdekeltségi hozzájárulásokat utalják át az önkormányzat számlájára, tekintettel arra, hogy az átadott 7,5 millió Ft e bevételek megelőlegezését szolgálta. Arra is felhívták a figyelmet, hogy Alapszabályuk szerint a Társulat érdekeltségi területén a vízelvezetés a Társulat közfeladatát képezi. A polgármester felhatalmazást kapott az előbbi feladat elengedhetetlen műszaki tartalmának megvalósítása és a költségviselést illető tárgyalások lefolytatására. A Társulat megszűnése utáni jogutódlásra és pénzügyeinek kezelésére vonatkozóan kétoldalú megállapodást köt az önkormányzat, ennek előkészítése a jegyző feladata. Az átvétel előtt és alatt vizsgálni kell, hogy a megvalósult műszaki létesítmények megfelelnek-e a szerződésekben foglaltaknak és a műszaki előírásoknak.


A zajvédelmi vizsgálatok eredménye

Képviselői kezdeményezésre - elsősorban a közlekedési zajártalmakra koncentrálva - zajméréseket végeztetett az önkormányzat. Az autópályák és a vasúti zaj mérését az EnViroPlus Környezetvédelmi Szaktanácsadó és tervező Kft zajszakértői végezték. A június - július - augusztusban elvégzett mérések mellett elkészült az M7 autópálya, az M0 autóút és a vasútvonal környezetére vonatkozó zajtérkép is. Az Őrház utca 22-nél végzett zajszint-mérés alapján a vasúti forgalom által okozott zajterhelés nappal nem, de éjszaka túllépi a megengedett határértéket. Ennek az az oka, hogy elsősorban az éjszakai időszakra koncentrálódik a vasúti teherforgalom. Az M7 autópálya zajterhelését a Téglagyár utca 11, a Báthory István utca 18, és a Madách – Jókai utca sarkán mérték. A vizsgált pontokon a mérési eredmények szerint nappal és éjszaka is a vonatkozó előírásoknak megfelelő a zajszint. Az M0 autóút zajkibocsátásának mérési pontja a Séta utca 48. volt. Az éjszaki mérés itt  határérték-túllépést regisztrált. Ezen a környéken a helyzetet azonban az is súlyosbítja, hogy több mint 90 ingatlantulajdonos az övezeti átsorolás miatt lemondott a zaj határérték túllépése miatti jogáról.

A három közlekedési zajforrás környezetéről készült zajtérkép szerint a vasúti forgalom által okozott zajterhelés nappali időszakban nem lépi túl a vonatkozó határértéket, de éjszaka az Őrház és a Vasút utcában több lakóépületet is ér határérték feletti terhelés. Az M7-es autópálya vonatkozásában nappal ugyanez a helyzet, éjszaka a Semmelweiss utcában és a Csillag-köz egyes épületeinél határérték feletti terhelést mutat a zajtérkép. Az M0 autóút esetében szintén hasonló eredményre jutottak a zajtérkép készítői.

A környezeti zajállapot javítási lehetőségeire javaslatokat is megfogalmaztak a szakértők. A zajvédő falak magasságának növelése, a sebesség korlátozása (- 1 dB) és csendes aszfalt burkolat (- 5 dB) alkalmazása jelenthet megoldást a kritikus szakaszokon. A megoldások költségvonzatára nem tértek ki.

Az EnviroPlus Kft munkatársa közérthető előadás keretében tájékoztatni fogja a lakosságot a kapott eredményekről, a vizsgált zajforrások környezetének állapotáról, a lehetséges műszaki zajvédelmi intézkedésekről. Az előadás konkrét időpontjáról még nincs döntés.


Átalakultak a szakbizottságok

Az elmúlt hónapokban többször is előfordult, hogy a szakbizottsági ülések némelyikét határozatképtelenség miatt nem lehetett megtartani. A polgármester úgy vélte, a legutóbbi - takarékosabb - rendszer ahol a korábbi 5 testületi és 4 külsős tag helyett 3 +2 fős kialakításról döntött a testület nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A működést az is nehezítette, hogy a VFKB és a PJB külsős tagja Szabaczki Péter, valamint Antal Jenő lemondott megbízatásáról. Álláspontja szerint a kialakult helyzetben 4 képviselőből és 3 külsős tagból álló bizottságokra lenne szükség.

A grémium zárt ülésen választotta meg az új tagokat. A Humánpolitikai Bizottság képviselő tagja lett Rothauszky Györgyné, külsős tagja Menus Zsófia.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság két új képviselő tagja: Hámoriné Olár Mária és Csuka Attila, külsőse dr. Niklasz László és Gyurasits Tamás.

A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság Fernengel Andrással és dr. Albert Gáborral egészült ki.  Külsős taggá választották dr. Lehoczky Dávidot és dr. Hárshegyi Frigyest.

Az új külsős bizottsági tagok eskütételére a szeptember 20-i rendkívüli ülésen kerül sor.


Kitüntetések

A képviselő-testület zárt ülésen döntött a díszpolgári cím odaítéléséről. Ebben az évben dr. Zsolnay József (posztumusz) és Hadnagy Dénes karnagy munkásságát ismerte el a testület a „Törökbálint Díszpolgára” kitüntető címmel. A díjak átadására október 23-án illetve a határon túl élő karnagy esetében 6 hónapon belül kerül sor. 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!