2018. április 22., vasárnap

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből…I.

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből…I. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. október 24. szerda, 08:47
a képviselő-testület október 11-i üléséről

Költségvetési rendelet-módosítás - Büntetik a közösségellenes magatartást - Korrigálták a volt Mechanikai Művek szabályozási tervét - Változott a fapótlásra vonatkozó előírás - Minden hónapra jár a tiszteletdíj - A „Törökbálint” nevet csak engedéllyel lehet használni


Módosították a költségvetési rendeletet

Az idei költségvetési rendeletet először május 23-i ülésén módosította a képviselő-testület a jogszabályokban, a központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt.

A legutóbbi korrekció a központi költségvetési támogatások módosítását, a képviselőtestület által elfogadott határozatok átvezetését és az év közben megfogalmazódó igények jóváhagyási javaslatát tartalmazza.

A dr. Lantos Ottó pénzügyi irodavezető által összeállított előterjesztést a HPB és a PJB támogatta, a VFKB azonban nemet mondott a határozati javaslatra. Gyarmati Mihály számos ponton bírálta az anyagot és kiegészítéseket is kért. Talán a leghevesebb bírálatot az az 5,3 milliós tétel kapta, amivel a Kerthelységben megjelenő Törökbálint Hírlevél többletfinanszírozását szerették volna megoldani. A bizottsági jegyzőkönyv szerint Gyarmati Mihály furcsának gondolta, hogy miközben 600 ezer Ft-os fontos kiadásokért közelharcot kell vívni, addig ez a sor simán bekerülhetett a módosítások sorába. Egyebek mellett kifogásolt egy világító torony felszerelést, - amiről ő nem tudja, mi lehet - laptop beszerzéseket, valamint azt is, hogy - igaz, kis tétel - de testületi döntés nélkül szereltettek klímaberendezést a gyermekorvosi rendelőbe.

Fernengel András felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy a korábbi 5 milliós tétel után újabb 5,3 milliót pumpálnának közpénzekből a gyakorlatilag helyi pártpropagandának számító kiadványra a közpénzekből.

Csuka Attila szeme is megakadt a Kerthelység-történeten, de szerinte mindenki tudja mi ennek a politikai háttere. Úgy gondolja, hogy a városnak a jelenlegi anyagi helyzetében ez már ízlés dolga.

Egyébként a polgármesteri referens közeli hozzátartozójának érdekeltségébe tartozó kiadvány újabb 5,3 millió Ft-os támogatását azzal indokolták, hogy az eredetileg 8 lappal számolt hírlevél az önkormányzat kérésére rendszeresen nagyobb terjedelemben jelenik meg és ez többletköltséget jelent. A PJB ülésére azonban a polgármester visszavonta a hírlevél többletfinanszírozására vonatkozó módosítást és kikerült a titokzatos világító torony is az anyagból.

A képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a költségvetés módosításáról szóló rendelet módosítását. (Az előterjesztés, a bizottsági jegyzőkönyvek és a módosított rendelet az www.torokbalint.hu honlapon olvasható.


A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet elfogadása

A 2012. április 15-én hatályba lépett, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény alapján a jövőben kizárólag törvény állapíthat meg szabálysértési tényállást. A korábbi szabályozás alapján az önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket az önkormányzatoknak 2012. május 30-ig hatályon kívül kellett helyezni, így nem maradt szankcionálási lehetőség a hatályos önkormányzati rendeletekben foglaltak megsértése esetén. A helyi önkormányzatokról szóló törvény azonban felhatalmazást ad arra, hogy a grémium önkormányzati rendeletben határozzon meg tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint elkövetőikkel szemben pénzbírság kiszabásának szabályairól határozzon. A rendeletben felsorolt magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, mely az önkormányzat saját bevételét képezi.

S, hogy mi számít tiltott, közösségellenes magatartásnak? Gyakorlatilag azok a tevékenységek, amelyeket korábban is büntetéssel „díjaztak” az illetékesek.

A 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott rendelet teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján olvasható.

 

Módosították a volt Mechanikai Művek területére vonatkozó szabályozási tervet

Az ipartelep területére vonatkozó, 2003-ban elfogadott telekalakítási tervet a tulajdonosok egy részének fellebbezése nyomán Közigazgatási Hivatal 2011. februári végzésében felfüggesztette, azzal az indokkal, hogy a kívánt telekalakítás nem felel meg sem az országos, sem a helyi építésügyi jogszabályok előírásainak. A képviselő-testület még tavaly májusban hozzájárult az érintett területre vonatkozó szabályozási terv és építési szabályzat módosításához, a felmerült költségeket a beruházó finanszírozta.

Az újragondolt terveket a képviselő-testület 12 igen szavazattal fogadta el.


Túlzott volt a törzsátmérő meghatározása

A képviselő-testület tavaly májusban elfogadta a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról és használatáról, fejlesztéséről és a fák védelméről szóló önkormányzati rendeletet. Ez a rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az illetékesek eredményesen lépjenek fel az engedély nélküli fakivágásokkal szemben. A célszerűbb alkalmazás érdekében néhány módosítás szükségessége merült fel. Az eredeti rendelet a fapótlás mértékének meghatározásakor 6 cm törzsátmérőjű fák telepítésével számolt, ami körméretben 19 cm-t jelent. Ezeknek a fák azonnali esztétikai értéket képviselnek, de az első néhány évben nagyobb odafigyelést, rengeteg öntözést és tápanyagpótlást igényelnek, azonban így is bizonytalan a felnevelésük sikere. A kisebb körméretű (12-14 cm) fák telepítés szempontjából ideálisabbak, gazdaságosabb fenntartás mellett viszonylag rövid idő alatt behozzák a kezdeti méretkülönbséget és a telepítés után pár évig még erőteljesebben növekednek.

A rendelet módosításának másik eleme, hogy a helyi rendelet megalkotói az évenkénti költségvetési rendeletben szerették volna rögzíteni az adott évben alkalmazandó, a fapótlás pénzbeli megváltására vonatkozó egységárat a közterületi faültetések és az éves gondozási költség ismeretében. Ez a módszer a nagyobb településeken bevált, Törökbálinton azonban nehézkes és nem is lehet objektív összegben megállapodni. Ezért az elvárt mérethez és előneveltséghez rendelt aktuális faiskolai árak, valamint a telepítés és a kezdeti gondozási igények figyelembe vételével, a rendelet mellékletében rögzítik az árakat, hogy az időnként esedékes módosítás a legegyszerűbb lehessen.

A rendelet módosítását egyhangú szavazással fogadta el a testület.

A VFKB javaslatára a grémium felkérte a jegyzőt, vizsgálja meg, hogyan lehet a közterületi növényzet magasságát, illetve a járda és az úttest átjárható „űrszelvényét” szabályozni.


Új rendeletben szabályozták a tiszteletdíjakat

A képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjairól szóló 1998-ban elfogadott önkormányzati rendelet meghatározza a képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnokok részére járó tiszteletdíj mértékét, a kifizetés feltételeit, az alapdíj csökkentésének eseteit és rendelkezik arról is, hogy mi minősül távollétnek. A rendeletet elfogadása óta háromszor korrigálták, a legutóbbi módosítás idén májusban lépett hatályba. Már akkor is felmerült a rendelet teljes körű felülvizsgálatának igénye, mert a hatályos szöveg több ellentmondást, nem egyértelmű rendelkezést és nyelvtani, megfogalmazási hibát tartalmazott.

A dr. Radácsi Zsuzsanna jegyzői referens által összeállított új rendelet a képviselői tiszteletdíjakat a korábbiakkal azonos mértékben szabályozta, de a pontatlanságokat és a nem egyértelmű szabályozást korrigálta.

A 10 igen szavazattal és Csuka Attila, valamint Rothauszky Györgyné tartózkodásával elfogadott rendelet hatálya a települési önkormányzati képviselőkre, tanácsnokokra és az állandó bizottságok nem képviselő tagjaira terjed ki. A polgármester és az alpolgármesterek díjazását nem önkormányzati rendelet, hanem törvény szabályozza.

A képviselőt önkormányzati tevékenységével összefüggő feladatainak ellátásáért megbízatása napjától megbízatása megszűnéséig havonta 80 ezer Ft tiszteletdíj illeti meg. Ezen az alapdíjon felül az állandó bizottság elnökei az alapdíj 75 %-ára, az állandó bizottság tagjai a 25 %-ára, több bizottsági tagság esetén is legfeljebb az alapdíj 45 %-ára számíthatnak az érintettek. A tanácsnokok kiegészítő díjként szintén az alapdíj 75 %-ára jogosultak. (A korábban hatályos rendelet a bizottsági elnökök és a tanácsnokok részére a 75 % helyett 90 %-ban határozta meg a kiegészítő díjakat.) Az állandó bizottságok nem képviselő tagjait havonta az alapdíj 45 %-a illeti meg. Ha a képviselő vagy a bizottsági tag fél éven belül a munkaterv szerinti rendes testületi vagy bizottsági ülések legalább feléről igazolatlanul hiányzik, a következő fél évre járó tiszteletdíját 25 %-kal csökkenteni kell. Az üléseken történő részvétel ellenőrzésére a polgármester jogosult. A képviselő igazoltan akkor van távol, ha az orvos által igazoltan keresőképtelen vagy beteg, vagy hivatalos megbízás alapján önkormányzati ügyben jár el. Ennek igazolására a polgármester jogosult. A rendelet alkalmazása szempontjából a képviselő, illetve a bizottsági tag az ülésen résztvevőnek minősül, amennyiben a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. Az újrafogalmazott rendeletet visszamenőleges hatállyal, július 1-től alkalmazzák.

A HPB ülésén Turai István polgármester elmondta, a 90 %-os pótlék eddig sem került kifizetésre, mert a 75 %-os korlátot eddig is tartalmazta a rendelet. Az új rendelet alkalmazása összességében növekedő díjazást jelent az érintettek számára, mert havi díjról van szó, a korábbi szerint arra a hónapra, amikor nem ülésezett a bizottság vagy a testület nem járt tiszteletdíj. (Az viszont igaz, talán ebben az évben fordult elő először, hogy júliusban nem volt semmilyen ülés. „Aggodalomra” semmi ok, hiszen visszamenőleg megoldódik a probléma.) Csuka Attila a PJB ülésén úgy vélekedett, nem tartja helyesnek, hogy azokra a hónapokra is tiszteletdíjat kapjanak, amikor nem volt ülés, ezért azt javasolta, hogy a rendelkezéseket november 1-től alkalmazzák, elképzelését azonban a többség nem támogatta.

A rendelet teljes szövege a www.torokbalint.hu oldalon olvasható.


Engedély kell a „Törökbálint” név használatához

Az elmúlt hónapokban több megkeresés is érkezett a polgármesterhez a „Törökbálint” név használatának engedélyezése kapcsán. A „Törökbálint” név, és az önkormányzat jelképeinek használatát, valamint a képviselő-testület által adományozható kitüntetések rendjét is helyi rendelet szabályozza. A rendelet alapján a címer használatának engedélyezésére a jegyző javaslata alapján a polgármester jogosult. A név használatáról eddig a képviselő-testület döntött. Az eljárás meggyorsítása érdekében az előterjesztés készítője arra tett javaslatot, hogy az engedélyezés - azért, hogy a döntéssel ne kelljen a következő testületi ülésig várni - kerüljön át a polgármester hatáskörébe. Az egyhangú szavazással elfogadott rendelet a hatáskör átruházásán túl szabályozza a névhasználat feltételeit az engedély megtagadásának és visszavonásának eseteit is.

A helyi kitüntetésekre és elismerő címekre vonatkozó szabályokról a jegyző a novemberi rendes ülésre készíti el az egységes rendelet-tervezetet.

A „Törökbálint” név és az önkormányzat jelképeinek használatáról szóló rendelet szövege az önkormányzat honlapján olvasható.

 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (1)
1 2012. október 25. csütörtök, 09:34
jj
A Kerthelység újságról évek óta csak itt olvasok ,hogy létezik-és ezt most olvasom mennyibe kerül a városnak-még szerencse ,hogy nem szavazták meg a többlet kiadást rá-úgy néz ki csak a kiváltságosak olvashatják úgy is!Jó lenne ha a város vezetői is takarékoskodna mert a lakosság egyre nagyobb %-a erre kényszerül!
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!