2018. április 20., péntek

Logo

Címlap Helyi közélet Első kézből…

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

Első kézből… PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Hídvégi Ferencné   
2012. november 15. csütörtök, 22:01
a képviselő-testület október 25-i és 30-i rendkívüli üléséről


2,5 millió Ft a Bálint Márton iskolának - Újabb egyeztetés a településszerkezeti tervről - Közbeszerzés a hulladékszállításra - Tervek a közösségi közlekedés átalakítására - 7 millióért teherautót vásárolhat a Városgondnokság - Újabb módosítás az iskolaprojekt ügyében - November 29-én döntenek az emelkedő adóterhekről

 

A Bálint Márton iskola kérelme

Az iskola igazgatója, Keszler Márton az iskola épületének beruházásával és egyéb hiányosságokkal kapcsolatos problémák megoldásához kérte a képviselő-testület segítségét.

Egyebek mellett a tűzoltóság ellenőrzése nyomán feltárt hibák korrigálására, a tornacsarnok beázásának megszüntetésére, valamint a fűtési rendszer vizsgálatára és a sportpályán található repedés javítására 2,5 millió Ft-ot biztosított a grémium.


A Településszerkezeti Terv módosításának újabb egyeztető anyaga

A város teljes közigazgatási területére vonatkozó szabályozási terv második munkaközi egyeztető anyagáról idén májusban tárgyalt a testület, az akkori határozatban foglaltak figyelembe vételével a PESTTERV Kft a kért módosításokat elvégezte. A Településszerkezeti Terv harmadik, munkaközi egyeztetési dokumentációja nem az önkormányzati végellenőrzést szolgálja, mert a testület korábban úgy határozott, hogy még az államigazgatási véleményezés előtt a tervezetet társadalmi vitára bocsátja. A várakozással ellentétben az október 25-i rendkívüli ülésen részt vevő 8 képviselő már vita nélkül nyomta meg az igen gombot a Csenger-Zalán Annamária főépítész által összeállított határozati javaslatra. A szakbizottsági ülésről ugyanez nem mondható el, a hosszú tárgyalásról 22 oldalas jegyzőkönyv készült, amely az önkormányzat honlapján olvasható. A legújabb módosítási javaslatok és kiegészítések átvezetése után a szabályozási terv ismét a grémium elé kerül.


Közbeszerzési eljárás a hulladékszállításra

Városunk hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra kötött szerződése az AVE tatabánya Zrt.-vel az év végén lejár. Meghosszabbítása legfeljebb egy hónapra volna lehetséges, mert a szolgáltatási díj havi nettó értéke a második hónapban már jóval meghaladja a 8 milliós közbeszerzési értékhatárt.

Mint ismert, az országgyűlés idén októberben elfogadta az új hulladékgazdálkodási törvényt, de sem a törvény, sem a végrehajtási rendeleteinek szövege nem került kihirdetésre az ülés időpontjáig. A döntést hozó kormányülés előtti utolsó hivatalos törvénytervezet szövegéből ugyan következtetéseket lehet levonni a későbbiekre vonatkozóan, de csak a hivatalosan kihirdetett törvény szövege vehető figyelembe a hulladékgazdálkodás szervezése során. A jogszabályváltozás biztosan tartalmazni fog olyan előírásokat, amelyek a jelenleginél jóval kedvezőtlenebb jogi és gazdasági környezetet teremtenek a települések számára. Ezek közül talán a legismertebb a jelenlegi jogszabállyal szemben, hogy 2013. január 1-től csak többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú cégek végezhetnek hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. Ezen túl bevezetésre kerül az ún. lerakói járulék, melynek pontos mértéke még nem ismert, de a tervek szerint 2013-ban tonnánként 3000 Ft lesz, és néhány év alatt ez az összeg a háromszorosára fog emelkedni. Fontos részlet az is, hogy a jogszabály 2013-ra 4,2 %-ra korlátozza a díjnövekedés mértékét, annak ellenére, hogy a lerakói járulék bevezetése 10 % feletti díjnövekedést generál. A díjkülönbözetet az önkormányzatnak saját költségvetéséből kell majd az adott szolgáltatónak megfizetni.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és Csuka Attila, valamint Rothauszky Györgyné tartózkodásával úgy határozott, hogy megismerve azokat a problémákat, melyek a hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatok ellátása és a várható új jogszabályi környezet jelenlegi bizonytalansága közötti ellentmondásból adódnak, különös tekintettel arra, hogy a jelenlegi szolgáltatási szerződés december 31-ével lejár, nem halasztható tovább az új szolgáltató kiválasztására irányuló pályázat kiírása. Ezért a legrövidebb időn belül kiírják a települési szilárd hulladék gyűjtésére, kezelésére és ártalmatlanítására, valamint a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre a közbeszerzési eljárást. Az eljárás lebonyolításához közbeszerzési szakértőt vesznek igénybe, kiválasztásáról a polgármester dönt. A szakértő személyéről és a vele kötött szerződés tartalmáról Turai István utólag tájékoztatja majd a döntéshozókat a soron következő rendes ülésen.

A közbeszerzési szakértő által – a jelenleg hatályos hulladékgazdálkodási szabályok és a Duna - Vértes - Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási Tanáccsal fennálló megállapodásban foglaltak alapján – a települései szilárd hulladék gyűjtésére, kezelésére és ártalmatlanítására elkészített közbeszerzési eljárásnak megfelelő ajánlattételi felhívás és a pályázati dokumentáció jóváhagyására a polgármester kapott felhatalmazást.


A közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó tervek

A képviselő-testület idén januárban közlekedési ad hoc bizottságot hozott létre. A bizottság elnökének Elek Sándort, tagjainak Mezei Gyulát, Fernengel Andrást, Gyarmati Mihályt és Gáldi Györgyöt választották. Feladatuk a helyi, helyközi, valamint a későbbi minisztériumi rendeletmódosítások miatt az elővárosi közlekedés működésének és fenntarthatóságának vizsgálata volt. A képviselők elé került anyagot Mezei Gyula állította össze, a közösségi közlekedés átalakítására vonatkozóan három változatot terjesztett a grémium elé.

Hosszú bizottsági vitát követően a testület egyhangú szavazással úgy határozott, hogy az átalakításra vonatkozó terveket a november 16-i közmeghallgatáson a lakosságnak is bemutatja. Ezek szerint elvben támogatják a saját közösségi közlekedési társaság megalakítását, a korábbi elképzelések szerint a társaság a volt Városfejlesztő Zrt keretein belül működhetne. A bemutatott hálózati tervek közül az ún. Szabadság téri végállomással javasolt, kizárólag újonnan beszerzésre kerülő elektromos autóbuszokkal működő változat megvalósítását támogatják. Felkérték a polgármestert, hogy a BKK-val folytasson tárgyalásokat a törökbálinti járatok budapesti szakaszára vonatkozó kapacitás és a helyi elektromos buszok hétvégi többletkapacitásának eladására vonatkozóan. Turai Istvánt arra is felkérték, keresse fel Budaörs vezetését egy összehangolt közlekedési társaság létrehozásának lehetőségeivel kapcsolatban. A MÁV-tól tájékoztatást kell kérnie arról, hogy a törökbálinti vasúti megállóhelyet illetően 2013 májusától milyen kapacitás vehető számításba a Törökbálint – Kelenföld, illetve Törökbálint – Déli pályaudvar, esetleg Törökbálint – Keleti pályaudvar viszonylatokban.

A Mezei Gyula által készített előterjesztés részletei és a bizottsági vita 17 oldalas jegyzőkönyve az önkormányzat honlapján olvasható.

Fernengel András javaslatát elfogadva a testület arra kérte a polgármestert, gondolja végig és a következő ülésen mutasson be egy javaslatot Mezei Gyula több mint fél éves munkájának arányos, elfogadható díjazására vonatkozóan.


Új kisteherautó a Városgondnokságnak

A döntéshozó grémium maximum 7 millió Ft-ot biztosított egy városgondnoksági kisteherautó beszerezéséhez. A hagyományos dízelmotorral szerelt, hétszemélyes, platós kisteherautót a városban a munkatársak és a szerszámok, eszközök szállításra fogják használni.


Kevésnek bizonyult a 700 millió

A képviselő-testület október 30-án visszavonta a legutóbb október 11-én módosított, a 18 + 8 tantermes iskolaprojekt folytatásához szükséges megegyezésre vonatkozó határozatának 700 millió Ft-ra vonatkozó részét és az megállapodás létrejöttének érdekében a következőkről határozott:

A következő évek önkormányzati gazdálkodásának bizonytalanságaira is tekintettel a beruházás során felmerült – az építés leállása kapcsán, valamint az állagmegóvással összefüggően keletkezett – költségekből az önkormányzat a MNV Zrt. által megrendelt és a DVM Group részéről készített szakértői véleményre alapozva összesen 725,8 millió Ft költség viselését vállalja fel a magánbefektetői követelés ellentételezésére.

Ebben az összegben szerepel a koncessziós díj, valamint a koncessziós szerződésben az önkormányzat által felvállalt árfolyamkockázatnak a szakértői vélemény alapján rögzített árfolyamra számított különbözete is. Az önkormányzat még ebben az évben 500 millió, 2013-ban 125,8 millió és 2014-ben 100 millió Ft kifizetését vállalta.

A korábbiakhoz képest közel 26 millió Ft megfizetésén túl az önkormányzat a beruházó kérésére 51,6 köbméter/d vízi közmű kapacitás térítésmentes átadásához is hozzájárult, ennek értéke mintegy 34 millió Ft.

Az október 11-i nyilvánosságra hozott határozat fenti módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is érvényben maradnak. A testület felkérte a polgármestert, hogy a módosításról az érintetteket soron kívül értesítse, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg.


15 éves a Törökbálinti Wushu és Shaolin Kung-Fu Egyesület

Az egyesület elnöke a 15. jubileumi ünnepség megrendezéséhez kért önkormányzati támogatást. A november 10-én megrendezett ünnepség 910 ezer Ft-os költségéből az egyesület egyéb bevételeiből 410 ezer Ft-ot tudott biztosítani, a hiányzó 500 ezer Ft-ot a civil szervezetek számára elkülönített, az év közben beérkező többlet támogatási igények fedezetéül szolgáló forrásból fizette ki az önkormányzat.


Módosították a munkatervet

A képviselő-testület a következő rendes ülését november 15. helyett november 29-én tartja.

Az indokolás szerint a megtárgyalásra váró rendelet-tervezetek közül kiemelkedő a helyi adóztatás kérdése. Az ország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve a kedvezményt, menteséget megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ez a rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik. A jogszabály értelmében tehát, ha a testület a jelenleginél nagyobb mértékű adózásról dönt, azt legkésőbb december 2-ig ki kell hirdetni.


 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!