2018. április 19., csütörtök

Logo

Címlap Zöldvilág A Tétényi-fennsík - összefoglaló

Hungarian English French German Italian Polish Romanian Serbian Slovak
Keresés a hírekben

A Tétényi-fennsík - összefoglaló PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Mészáros Péter   
2011. február 10. csütörtök, 09:58
A Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület vezetőjének összefoglalója a múltheti kereksztal-beszélgetésről.


A Tétényi fennsík még megmaradt, értékes, természet-közeli területeit az elmúlt időszakban meg-megújuló beépítési, átsorolási támadások érik, mind az agglomerációs, mind a fővárosi övezetekben. A különböző típusú szereplők, önkormányzatok, szakhatóságok, civilek közötti koordináció, a párbeszéd elősegítésére, egyfajta közös stratégia megalapozására, a Levegő Munkacsoport, és a térségben működő Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület hívta össze a fórumot, melyet élénk részvétel jellemzett, mintegy ötven fő jelent meg a délután folyamán.

Schnier Mária az LMCS alelnöke bevezetőjében utalt az elmúlt időszak konfliktusaira, a beépítési nyomásra, az agglomerációs és a fővárosi tervek közötti összehangolatlanságra. Mészáros Péter a Zöld Jövő elnöke, aki a fórum levezetője is volt, képes bevezetőjében röviden áttekintette a fennsík értékeit, az elmúlt időszak fejleményeit, az egyesület erőfeszítéseit a területen, már a 90-es évek elejétől, az elmúlt években végzett munkát.

Gergely Attila a Corvinus Egyetem Tájrendezési tanszéke adjunktusa, az egyesület szakértője tartott áttekintő előadást, térképen elemezve a helyzetet, a védett területeket, a védendő, veszélyeztetett, és az elveszni látszó zónákat, utóbbiak elsősorban Törökbálinton vannak, az M0 mentén, a Nagypuszta felső zónájában, az un. Nemax területen, és a budaörsi, kamaraerdei szegmensekben. Utalt a Natura 2000-es területek jelölő fajaira, az értékes védett növényekre, melyek ugyancsak komoly veszélyben vannak, így a leánykökörcsinre az év virágára. Ismertette a Zöld Jövő élőhely kezelési munkáit, területeit, az élőhely térképezés eredményeit. Kitért a 2003 óta védelmi javaslat, ill. folyamat alatt álló Nagypuszta értékeire, a tulajdonviszonyokra, és a tágabb térségben zajló övezet átsorolásokra. Ismertetette a KÖTEVIFE előírásait, az értékes, védett növények, társulások és élőhelyek védelmét célzó kötelezettségekre, építési munkák során, ennek kapcsán bemutatta a budaörsi szegmensben a tervezett lakópark közvetlen szomszédságában jelenleg is meglévő értékes növény előfordulásokat, idézve a KTVF szakhatósági hozzájárulását. Példaként említette a XXII. kerületi oldalon, a Balatoni út mentén meglévő értékes növény állományt is, melynek zónáját a Fennsík utca és a Szabadkai utca között védelemre javasoltuk a Fővárosnál, és részletes botanikai vizsgálatot végeztünk. Ennek ellenére folyamatban van egy gyepterület átsorolása a Fővárosnál a Nyél u. Brassói u. térségében. Aláhúzta azt, hogy az OTÉK szerint természet-közeli területen nem lehet épületeket elhelyezni. Megemlítette a korábbi víztorony építést, melyet nem követett érdemi élőhely rekonstrukció, dacára az elkészült részletes terveknek. Megemlítette az M0 építése kapcsán kikerült és átültetett védett növényeket, azzal, hogy az átültetések meglehetősen rossz eredményességet hoztak.

A vitában Turai István törökbálinti polgármester kitért a prezentációban jelzett három elveszőnek minősített területre, azzal, hogy ezek egy része még szakhatósági stádiumban megmenthető, ezzel kapcsolatban náluk munkaanyag készült. Az erdők esetükben helyi védelem alatt állnak, melyeket az M0 építése kapcsán spontán erdősülésnek minősítettek, és a kompenzációs erdősítésnél a magoncos módszert alkalmazzák a kivitelezők. A Pistály hegyi Egyesület képviselője arra utalt, hogy a beépítési nyomás a helyiekben ellenállást váltott ki az ökológiai értékek védelmében is. Az érintett budaörsi térség képviselője megemlítette, hogy az előadásban jelzett terület egy része, a tervezett lakópark melletti 1-2 ha-os terület helyi védelmet kapott, igaz, hogy kezelési terv még nincs. Marton Áron a Kamaraerdei Érdekvédő egyesület részéről lehangolónak jellemezte a XI. kerületi oldal állapotát, sitt halmok, szemét behordás, prostituáltak, hajléktalanok lepték el a korábbi bértelkeket, a pusztítás, a lerablás a jellemző. Ennek kezelésében a közvetlen szomszéd Budaörs sem partner. Kitért a budaörsi területet feltáró Vörösbegy u. helyzetére, melyet az erdősáv és az árok rovására terveznek szélesíteni. A védett oldalt is utak szelik át, és ott is hajléktalanok laknak az egykori honvédségi épületek romjaiban. Hiányolta a hatósági, így a szakhatósági hátteret, fellépést.

Szőke Péter a Tükörhegyi Egyesület részéről a szakhatóságok mellett a képviselőtestületek éberségét, felelősségét is felvetette. A befektetői köröknek nemcsak a civileknek kellene ellenállniuk, egyben nagyobb hatósági kontrollra volna szükség. Példaként említette, hogy a Földhivatalnál azzal érték el az átsorolást, hogy előbb kivágták a gyümölcsöst, majd azt szántóvá sorolták át, végül azt ki lehetett vonni a művelésből. Turai polgármester úr reakciójában ismételten utalt a Natura 2000-es területek, mint a felső zónában lévő volt lőszerraktár területe szabályozási tervére, melyre a szakhatóságnak nemet kellene mondania. Az országos védelem komoly terheket, költségeket is jelent majd, amit valakinek fedeznie kell, állami tulajdonú a terület nagy része. Ők egyébként az elmúlt időszakban meg is bírságolták a terület elhanyagolása miatt az MNV-t, ill. kötelezték a terület megtisztítására.

Csenger Zalán Zsolt az agglomerációs térség országgyűlési képviselője kiemelte a kistérségek együttműködése szükségességét, melyek ugyanakkor verseny helyzetben is vannak a befektetőkért. Ő is kitért az un. fekete területek megmenthetőségére, a védelem szükségességére, ill. a helyi testületek felelősségére. Somfai Ágnes fővárosi képviselő, a Környezetvédelmi bizottság tagja utalt arra, hogy a Főváros szerepe áttételes, az övezet átsorolásokban van felelőssége, javaslatot is tettek Tarlós főpolgármesternek, hogy az átsorolás kapcsán előálló ingatlan felértékelődést település fejlesztési hozzájárulással adóztassák meg, mely elfogadást nyert, csak értelmezése körül vannak még bizonytalanságok. Török úr Budaörs Kamaraerdő képviselője aláhúzta a határterületeken élők nehéz helyzetét, építéshatósági eljárások, esetükben másutt zajlik, telekhatár a városhatáron, felvetette a csapadékvíz puffer tározás kérdését is. Ugyanakkor megemlítette, hogy az érintkező területek önkormányzati képviselői kapcsolatban állnak egymással. Schnier Mária utalt Budaörs felelősségére a bevásárló központok egyeztetés nélküli létesítésére a térségben, amelyek terheit közösen viseljük.

Sándor Péter a Törökbálinti Egyesület elnöke is a hivatali szervek részéről hiányolta a koherenciát, miközben a képviselőtestületi döntések zömmel a befektetői érdekeket képviselik. A hatályos törvények szabályozások betartása is elegendő lenne, pl. a hatásterületek, az őshonos növényállomány kivágásnak megakadályozása terén, ami végső soron klíma és árvíz problémákat okoz. Vásárhelyi Prodán Katalin a Kamaraerdei egyesület részéről kiemelte, hogy a XI. kerületi oldalon jó ideje illegális tevékenység folyik, a 11 hektár zöldterület elpusztításával, ami a belterületbe sorolás előtt megtörtént, míg az átsorolást sikerült blokkolni a fővárosnál, így most patthelyzet van, a terület gazdátlan, ill. alvilági elemek uralják, a sorompók, kerítések eltűntek, és a budaörsi területre vezető feltáró út is veszélyezteti a területet. Fernengel András a törökbálinti Kerekdomb egyesület részéről, aki egyben önkormányzati képviselő is, a felelősség kérdését vetette fel, a beépíthetőséget a helyi szerkezeti tervek teszik lehetővé, miközben az átsorolások jelentős értéknövekedést eredményeznek, a tulajdonosoknak, befektetőknek. A féltők elsősorban a helyi civilek, miközben ők jelentős kapacitás limittel rendelkeznek, és az ellenoldal ezt jól kihasználja, tulajdonosi taktikák, hírek, elzárkózás, valótlan állítások, összezavarás stb. A fejlődés nem azonos a növekedéssel, az aggódók elsősorban a helyben élők, aki jelentős szakemberi háttérrel is bírnak, míg a testületben zömmel laikusok ülnek, a jogkövetést ő is problematikusnak tartja.

Lukács András LMCS - is az önkormányzati döntéshozók felelősségét vetette fel, a büntetőjogi felelősség kérdésében BTK módosítást is javasoltak, ő is aláhúzta, hogy az értéknövekedést adózással kellene követni, ugyanakkor a hatóságoknak kellene ellátni a feladatukat, elhárító magatartás, elhúzódó ügyek, majd perek a jellemzőek. Felvetette a fórum konklúziója igényét, a kommunikációt a média felé. Zakar úr a Kamaraerdő egyesület részéről, aki építész, arra utalt, hogy a határterületeknek össze kellene fogniuk, érdekeik védelmében, koordinált rendezési tervek, keretterv a térségre, a teljes terület vizsgálatával. Halász Antal a DINPI térséggel foglalkozó munkatársa aláhúzta, hogy sok sebből véreznek a településrendezési ügyek, a magasabb rendű jogszabályokkal, az agglomerációs törvénnyel szemben. Alkukkal, jogszabály áthágásokkal zajlik az ökológiai háló degradálása, a Földhivatal több esetben beleköthetne, de a gyümölcsösök, szántók átsorolásánál csak véleményezési joga van, ugyanakkor a gyep erdő jellegű övezetek nem beépíthetőek, azonban az átsorolási folyamat visszafelé már nem megy. A közérdek egyre inkább visszaszorul, az egyéni érdek egyenrangú, a bíróságon is. Megemlítette a Mechanikai Művek körüli anomáliákat, így itt kialakult egy illegális út, a Nagypuszta mentén, gyepművelési területen mintegy 2 ha-on, amit bármikor le lehetne zárni, s ez az illegális szemétbehordás csatornája is, de fent a lakóterületi oldalon is van erre példa. A volt Nemax terület északi lejtős gyepei egyedi élőhelyek, északias dolomit gyep maradványok, ahol az átültetés nem megoldás, ilyen élőhely nincs a térségben. Sajnos sokszor magas pontokról nyúlnak bele a folyamatokba, ugyanakkor az állami szervek nem tudják korlátozni a negatív folyamatokat. A civilek szerepe ezért is igen hangsúlyos kell legyen.

Turai polgármester még utalt a közzététel szabályozottságára, nem elegendő a városházán a hirdetőtáblára kitenni, hanem lapban, interneten is közzé kell tenni a hirdetményeket, eljárásokat. Utalt az Mechanikai Művek rendezetlenségére, a 32 hektáron 102 tulajdonos szerepel 86 oldalon, amiből 80 per bejegyzéses. Bendik Gábor az LMCS jogásza a civil felelősség mellett az önkormányzatok, szakhatóságok feladatait emelte ki, amelyek az adófizetők pénzén működnek, és felelősségük van az adott terület állapotáért. A civil kontroll eszköz, de nem helyettesít, ugyanakkor megjelentek, a civilek részvételét korlátozó tervek elképzelések is, a közigazgatási eljárásban.


 
Kérjük, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be, ha hozzá kíván szólni ehhez a cikkhez.
Hozzászólások (6)
6 2011. február 11. péntek, 14:43
Hírmondó
Tisztelt B.L.!

Eleget téve felszólításának, elővettem a korabeli sajtót és elolvastam a Helyi Választási Iroda Vezetője által jóváhagyott és az akkori újság által közölt népszavazási kezdeményezés kérdéseit. Többször is, ahogy kérte... Ha és amennyiben olvassa az elektronikus újság cikkeihez fűzött hozzászólásokat, akkor láthatja, hogy a 3.) kérdés, a "Hazudott-e Törökbálint polgármestere?-II. című írás kapcsán a 62. sorszám alatt, 2011. január 27-én már közlésre került.
Az első kettő pedig álljon most itt:

"1.) Akarja-e Ön, hogy az Anna hegy, Szabadházi hegy valamint a Tükör hegy és a Depó közötti őszibarackoson kívül további, több mint 300 hektár(3 millió m2) mezőgazdasági, természeti és erdőterület kerüljön művelés alól kivonásra, ahol további lakóparkok, irodaházak, áruházak, gazdasági vállalkozások, egyebek épülnének?

2.) Akarja-e Ön, hogy az ipari, kereskedelmi, gazdasági és egyéb nem lakáscélú övezetekben a beépíthetőség tovább növekedjen, meghaladva a 20%-os mértéket és legalább 30-40%-os mértékre emelkedjen?"

Ha végig gondolja, mit is jelentett volna a Grémium akaratával szemben egy eredményes, ügydöntő népszavazás - oda lett volna a mutyizás lehetősége -, akkor a magyarázatot is megkapta az akkori hatalmas ellen kampányra. Ha Ön törvény ismerő és tisztelő ember, akkor tudnia kell, hogy egy elfogadott és megindított népszavazási kezdeményezésre rászervezni másik két kezdeményezést - amely ellentétes annak szándékával - törvényileg nem lehet!!! Itt mégis megtörtént(megtörténhetett)!!! Vajon miért és kinek lehetett ez érdekében?!

Most kérem és jelzem, ne érveljen azzal, hogy már a korábban volt Rendezési Terv is tartalmazott területátsorolást. A Településszerkezeti Terv elfogadása annak helyébe lépett és hatályon kívül helyezte azt.
És kérem, azt se mondja, hogy ezen kezdeményezés szabad utat adott volna a Tükör hegy jelenlegi beépíthetőségi formájának. Ez többek között azért nem igaz, mert szó sem volt a diós területének beépíthetőségéről, az iparvágányról már nem is beszélve. Annál is inkább, mert az egy helyi elővárosi vasút nyomvonalaként szerepelt egy elképzelésben! Természetesen nem a Tisztelt Testületében...
A barackos területe, mely töredéke a napjainkban Tükörhegyen beépíteni szándékozott területnek, a jövő generációjának lehetett volna családi házas építési területe. Kérdezem én: Olyan főben járó bűn volt ez?! A Szabadházi hegy és Anna hegy pedig már réges-rég felparcelláztatott! Köztudott volt az is, hogy az intézményi területeken lakások is elhelyezhetők!!! De erről hallgattak!!! Sőt, az intézményi besorolást támogatták. Már pedig a tények, makacs dolgok.
És bizony tetszik vasgy sem Önnek, itt felmerül a helyi környezetvédők akkori felelőssége, hisz részt vettek az előkészítő folyamatban. Ha nem tudták, hogy ez lehetséges akkor azért, ha pdig tudták és nem jelezték, akkor azért!
A polgármester nevével is jelzett "népszavazási kezdeményezés" de a környezetvédőkhöz köthető is nem más célt szolgált, mint a lakosság megosztását, miáltal sokan azért nem írták alá a Választási Iroda Vezetője által jóváhagyott íveket, mert arra hívatkoztak, hogy az említetteknek már aláírták! Noha az utóbbiaknak semmi köze nem volt az eredeti célhoz!!! És mint tudjuk, a kettős támogatás(aláírás) érvénytelenné teszi azt!!! A környezetvédők nevéhez köthető próbálkozás egyébként is csak vélemény nyilvánító volt, tehát semmire sem kötelezte volna a Testületet! A másik esetében pedig a kérdések jogszerű megfogalmazásának sem tudtak megfelelni - persze vélhetően nem is az lehetett a cél!!! Az aláírás gyűjtésnek törvényben rögzített kezdő és záró napja van, ami meghatározza a beadási határidőt is. Ezért biztatták plakátokon a lakosságot az itt élő, magukat "ÉPeszű törökbálintiak"-nak mondók, hogy "ÖN NE -hagyja magát félrevezetni!, NE - dőljön be a hazug kérdéseknek!, NE - kockáztassa a falu jövőjét!, NE - írjon alá semmiképp!" Meg, hogy "Tartson ki, már csak egy nap!"
Akik ezt csinálták, azok teremtették a jelenlegi helyzetet, SZÉGYENLETES!!!
Tiszta szívemből remélem, Ön nem tartozik közéjük és a hiányos információja okán "cimkézett". Ha tévednék, hát lelke rajta! Az idő, mely a legnagyobb rabló, majd igazol valakit! Az ítélkezés az Utódaink kezében van, addig is ha megengedi, én tartom magam a közreadottakhoz... Mert tudja, engem így neveltek, így tanítottak!
További szép napot kívánok!

U.i.: Jut eszembe, hány millió m2 területet is kívánnak összesen - a módosításokkal -, beépítésre szánt övezetbe sorolni? Kérem, számoljon utána... Ugye megdöbbentő! :-(( Ez a szomorú valóság.

Elnézést kérek a korábbi helyesírási hibáért.
5 2011. február 10. csütörtök, 19:32
Hírmondó
Kedves B.L.!

Ön valamit nagyon nem ért vagy elfogult vagy nagyon hiányosak az információi. Minden bántó szándék nélkül javaslom, kérem beszéljen néhány akkor volt benn fentes képviselővel, mondjuk a "nyolcak" vezetőjével és akkor árnyaltabb képet kap a volt helyzetről. De bizonyára vannak akkor készült jegyzőkönyvek is.

Egyebekben idézet a Kerekdomb Egyesület akkori álláspontjából:..."egyetértünk az intézményi, kereskedelmi és ipari területek szükséges mértékű növelésével"...
Tehát, korábban arra utaltam, azt kívántam mondani, hogy ezt Ők akkor támogatták! Ebből lett utánna egy tollvonással a lakópark építésére alkalmas átminősítés. Ha Ök akkor azt monják, hogy a terület maradjon beépítésre nem szánt övezet, akkor ma tisztán állhatnának a település lakói elé. De nem ezt tették!!! Sőt, a népszavazás meghiúsításáért, ellen kampányt folytattak. Egyébként Ön melyik népszavazási kezdeményezésre gondol? Ugyan is elfogadott, a törvényeknek is megfelelő kezdeményezés csak egy volt! A többi csak porhintés és figyelem elterelés volt!!! Mintha Scheiblinger képviselő úr javasolta volna is, hogy kihez forduljanak megfelelő kérdések megfogalmazása ügyében...

Tisztelt "Grün" felvetésében sok igazság van. Sajnos a politika napi szinten van jelen a környezetvédelem területén és nem egy esetben használja a mindenkori érdekeinek megfelelően az ügyet. A célok eléréséhez pedig mozgatja az oda tett embereit. Ma ott tartunk, hogy valós szándékú, elkötelezett emberekre van szükség, mert a baj nagyobb, mint bárki is gondolná!!!
4 2011. február 10. csütörtök, 18:34
Grün
Az a lényeg, hogy éppen ki szponzorálja a környezetvédőket. Attól függ a környezetkárosítás körüli herce-hurca. Sok környezetvédő jól él abból, hogy beruházások körül nagy tűzet vernek, azután hirtelen kapnak valami kellemes összegű támogatást valahonnan és elhallgatnak. Ez sajnos már iparággá fejlődött.
Tisztelet a kivételeknek!
3 2011. február 10. csütörtök, 16:33
B.L.
Kedves Hírmondó! Ön amnéziás, vagy valami nagyon-nagyon összezavarodott az elméjében. A környezetvédők nyakába varrni a több mint 1000 lakásos lakóparkot? Vegye már elő az akkori népszavazási kérdéseket és olvassa el újra, ha kell többször is és ne irogasson valótlanságot!
2 2011. február 10. csütörtök, 16:07
Hírmondó
Igen, mennyire igaza van! Emlékszem, 2001-ben, itt helyben is ellenkampányt folytattak a "környezetvédők" a népszavazási kezdeményezés kapcsán. Áldatlan munkájuk eredménye pedig most itt van a nyakunkban. Ők akkor az intézményi területekért kardoskodtak, most azon akar a "befektető", több mint 1000 lakásos lakóparkot építeni!!! Környezetvédelem és "fejlődés" (fejlesztés), mintha lenne egy kis ellentmondás...
1 2011. február 10. csütörtök, 15:16
Lukács András és a büntetőjogi felelősség...
Érdekes, mindenki aggódik a Natura 2000 ökológiai védelméért, ugyanakkor viszonylag friss hír, hogy a nagy Mercedes beruházást Naturás területen kívánják megvalósítani. Az EU szinte azonnal hozzájárult a védelem feloldásához. Ennyit erről az álszent és hazug környezetvédelemről
Copyright © 2018 Törökbálinti újság. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete
Múltunk - jelenünk
Belépés
Kapcsolódó cikkek

Top!